Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus 2021 laadinta

KAIDno-2022-1396

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.:

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Hyväksyi.

************************

Tämän jälkeen pidettiin tauko klo 12:03-12:38.