Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kainuun soten tilinpäätös 2021 esittely

KAIDno-2022-1241

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Kainuun soten yhtymähallitus käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen 30.3.2022 kokouksessa.

Tuloslaskelma vuodelta 2021 ilman liikelaitosta osoittaa yli-/alijäämää nolla (0) euroa sen jälkeen, kun jäsenkunnilta on merkitty tilinpäätöksessä laskutettavaksi 20 348 279,84 euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tulos vuodelta 2021 on 20,3 milj. euroa alijäämäinen ennen perussopimuksen mukaista kuntien maksuosuuden korjausta kustannuksia vastaavaksi. Verrattaessa jäsenkuntien lopullista maksuosuutta 2021 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa arvioituun maksuosuuteen (290,8 milj. euroa), tilinpäätöksessä maksuosuus kasvoi 7,0 % eli 20,3 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet pienenivät edellisen vuoden 2020 tilinpäätöksestä vuoden 2021 tilinpäätökseen -2,0 % eli noin -6,4 milj. euroa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yhdistetty tulos vuodelta 2021 muodostuu seuraavasti, vertailutietona tilinpäätös 2020:

 

Tilinpäätös

2021

Tilinpäätös

2020

  EUR

EUR

T O I M I N T A T U T U O T O T

378 381 574,68

374 870 293,98

T O I M I N T A K U L U T

-361 795 338,59

-358 359 509,96

T O I M I N T A K A T E

16 586 236,09

16 510 784,02

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-2 004 723,08

-3 023 399,80

V U O S I K A T E

14 581 513,01

13 487 384,22

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-14 590 012,79

-13 488 146,06

T I L I K A U D E N A L I J Ä Ä M Ä

-8 499,78

-761,84

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilikauden tulos osoittaa alijäämää – 8 499,78 euroa, kun tulokseen sisältyy Kainuun Työterveys –liikelaitoksen alijäämä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksymän ja 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen 16 §:n mukaan maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi.

Vuoden 2021 alijäämä 20 348 279,84 euroa laskutetaan kunnilta vuoden 2022 aikana tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja talousjohtaja Eija Immonen ovat kutsuttuna kokoukseen esittelemään vuoden 2021 tilinpäätöstä.

 

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.