Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2022

KAIDno-2022-1709

Valmistelija

  • Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi
  • Kaisu Heikkinen, talouspäällikkö, kaisu.h.heikkinen@kainuu.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 20.12.2021 § 30.

Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintamenot ovat 371,6 milj. euroa ja toimintatulot yhteensä 379,4 milj. euroa. Talousarvio vuodelle 2022 on 8.106 milj. euroa alijäämäinen.

Yhtymävaltuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt myös talousarvion sitovuudesta. Yhtymävaltuuston päätöksen lisäksi hallitus on antanut 26.1.2022 § 5 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa on annettu talousarvion sitovuustasoa tarkentavia ohjeita.

Talousarvio 2022 on yhtymävaltuustoon nähden sitova. Investointien osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso.

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kuntayhtymän tasolla sitovuustaso on toimintakate. Valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta hallitus ja liikelaitoksen osalta johtokunta. Kuntayhtymän johtaja vastaa koko kuntayhtymätason talouden pitävyydestä. Tulosalueiden talousarvion pitävyyttä seuraavat tulosaluejohtajat. Pitävyydestä vastaavat tulosaluejohtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Tarvittavat määrärahasiirrot tulee tehdä vastuualueiden ja tulosyksiköiden kesken siten, että tulosalueen talousarvio ei ylity.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat.  Muutoin käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään seuraavasti: Kuntayhtymän johtaja päättää määrärahojen siirroista tulosalueiden kesken budjettimäärärahan puitteissa.

Tulosaluejohtajat päättävät tulosalueen käyttösuunnitelman jakamisesta vastuualueille ja vastuualuepäälliköt päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille.

Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päättää yhtymähallitus tai kuntayhtymän johtaja hankintasäännön rajoissa.

Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tuloslaskelma vuodelta 2021 ilman liikelaitosta osoittaa yli-/alijäämää nolla (0) euroa, sen jälkeen, kun jäsenkunnilta on merkitty tilinpäätöksessä laskutettavaksi 20 348 279,84 euroa.

Toimintakulujen kasvu tilinpäätöksestä 2021 talousarvioon 2022 on 9,8 milj. euroa eli 2,7 %. Mikäli palkkaharmonisoinnin takautuvia kuluja ei huomioida tilinpäätöksessä 2021, talousarviossa 2022 toimintakulut ovat 11,8 milj. euroa eli 3,3 % edellisvuotta suuremmat.

Liitteenä on tulosalueiden laatima vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma.  Määrärahamuutoksia (tulojen ja menojen vähennyksiä ja lisäyksiä) on tehty tulosalueiden sisällä sekä tulosalueiden välillä.  Kuntayhtymätasolla muutoksia tulee tulo- ja menotileille. Toimintatulot ja toimintamenot vähenevät siten, että toimintakate pysyy alkuperäisen talousarvion mukaisena.

Tulosaluekohtaiset muutokset käyttösuunnitelmassa ovat seuraavat:

Kuntayhtymän hallinto

Palvelut tukenasi-, HELLÄ II- ja Palliatiivisen hoidon kehittäminen OYS-Erva -hankkeille on tullut hankerahoitusta. Määrärahat oli varattu hankkeiden yhteiset tulosyksikölle, mistä tehdään määrärahasiirrot hankekohtaisille tulosyksiköille.

Keskitetyt tukipalvelut

Kiinteistötekniikan tulosyksikön sisällä on tilien välisiä määrärahasiirtoja sekä määrärahasiirto kiinteistötekniikan tulosyksikön ulkoalueiden kunnossapidon tililtä ICT kaluston tilille tulosyksikköön Kiinteiston turvajärjestelmät. Hyvinvointialueelle ICT-hankerahoituksella tehtävien talous- ja potilastietojärjestelmien muutostyöt kirjataan kuluksi sekä tuotoksi ao tulosyksikölle.

Hyvinvointipalvelut

Henkilöstömenojen määrärahasiirtoja tehdään tulosalueen sisällä.

Terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut

Kuhmon vastaanoto ja Yleislääketieteen pkl:n henkilöstökuluja siirretään työvoiman vuokraukseen.

Ikäihmisten palvelut

Henkilöstömenojen määrärahasiirto tehdään tulosalueen sisällä.

Ympäristöterveydenhuolto

Henkilöstömenoihin tehdään lisäys johtuen eläinlääkärin rekrytoinnista sekä laboratoriotarvikkeiden hintojen noususta johtuva menon lisäys. Asiakkaiden palvelumaksuihin tulee lisäystä.

Toimintatuottoihin sisältyvää kuntien maksuosuutta ei korjata talousarviomuutoksilla, sillä kuntayhtymän ja kuntien välisessä perussopimuksessa on päätetty seuraavaa: ”Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi.”

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Toimintakulujen 371,6 milj.€ lisäksi 2,2 milj. € rahoituskulut ja 13,7 milj.€ poistot ovat talousarviossa.

Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 108 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Yhtymähallitus
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta (ks. yhteystiedot kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”).