Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kainuun soten asiakasmaksut 1.5.2022 alkaen

KAIDno-2022-1532

Valmistelija

 • Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi
 • Taneli Pikkarainen, taloussuunnittelija, taneli.pikkarainen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt Kainuun soten asiakasmaksuja koskevan ohjeen (15.12.2021 § 401 ja 26.1.2022 § 10). Kuntayhtymän hallintosäännön 9 §:n mukaan yhtymähallitus päättää maksuista ja taksoista. Kansallisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkastellaan joka toinen vuosi.

Valtioneuvoston asetuksella on vahvistettu enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille 1.1.2021 lukien (ks. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806609ed).

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kuntayhtymä voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kuntayhtymä ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

"Asiakasmaksuohjeeseen 1.5.2022 alkaen" on tehty seuraavat, oheismateriaalissa keltaisella huomiovärillä näkyvät muokkaukset:

 • kappalessa 1.9. on päivitetty potilasasiakirjoista (mukaan lukien muistitikku- ja CD-/DVD-tallenteet) perittävien maksujen perusteita.
 • Kappale 2.9.(Mielenterveyspalvelut) on päivitetty eri palvelukokonaisuuksien tarkennetulla esittelyllä.


Oheismateriaali:
Kainuun soten asiakasmaksut 1.5.2022 alkaen (muutokset keltaisella huomiovärillä)                  

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyn mukaiset muutokset liitteen mukaisiin asiakasmaksuihin Kainuun sotessa 1.5.2022 alkaen.

Lisäksi yhtymähallitus antaa oikeuden tehdä liitteeseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia tarvittaessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Muutetaan esittelytekstiä seuraavasti:

"Asiakasmaksuohjeeseen 1.5.2022 alkaen" on tehty seuraavat, oheismateriaalissa keltaisella huomiovärillä näkyvät muokkaukset:

 • kappalessa 1.8. on päivitetty potilasasiakirjoista (mukaan lukien muistitikku- ja CD-/DVD-tallenteet) perittävien maksujen perusteita.
 • Kappale 2.9.(Mielenterveyspalvelut) on päivitetty eri palvelukokonaisuuksien tarkennetulla esittelyllä.


Yhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyn mukaiset muutokset liitteen mukaisiin asiakasmaksuihin Kainuun sotessa 1.5.2022 alkaen.

Lisäksi yhtymähallitus antaa oikeuden tehdä liitteeseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia tarvittaessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 108 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kuntayhtymän jäsenkunta sekä sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Yhtymähallitus
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta (ks. yhteystiedot kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”).