Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kainuun soten sosiaalinen raportointi 2021

KAIDno-2022-1871

Valmistelija

  • Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija, marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun soten sosiaalityössä ryhdyttiin 1.1.2021 alkaen keräämään tietoa erilaisista sosiaalityön kautta ilmenevistä ilmiöistä osana rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä. Ilmiöitä ovat kirjanneet Kainuun soten sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sähköiseen kyselytiedostoon. Ilmiöistä koottua tiedostoa kutsutaan nimellä Sosiaalinen raportti. Toimenpiteiden tavoitteena on saada sosiaalityön ja koko sosiaalialan ääni ja tieto paremmin kuuluviin kuntayhtymässä, kunnissa, hyvinvointialueella ja koko Suomessa. Perusteena tiedon kokoamiselle on sosiaalihuoltolain 7§:n (SHL 1301/2014) mukainen rakenteellisen sosiaalityön tehtävät.

Työn taustalla on myös vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Tiekartta 2030 - Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sen mukaan sosiaalityössä tulee vahvistaa ja kehittää työntekijöiden hybridi- ja ilmiölähtöistä osaamista, koska asiakkaiden moninaiset tilanteet sitä edellyttävät. (STM 2019; 33–34).

Sosiaalisen raportoinnin tavoitteena on vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen. Raportoinnin avulla vahvistetaan sosiaalityön ja -ohjauksen ammatillista statusta sekä edistetään asiakaskunnan osallisuutta. Tavoitteena on saada myös syvempää tietoa heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista hyvinvointityöhön.

Sosiaalinen raportointi on käytössä Kainuussa kaikilla sosiaalialan vastuualueilla: aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lastensuojelussa, vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa, päihdetyön sosiaalityössä ja vanhustyössä sekä terveyssosiaalityössä. Ensimmäisen vuoden aikana ilmiöitä kirjattiin 28 kpl. Ilmiöitä on käsitelty esimiestasolla sekä rakenteellisen sosiaalityön ryhmässä, osassa käsittely on kesken. Ilmiöiden kerääminen jatkuu ja sosiaalista raportointia kehitetään osana rakenteellista sosiaalityötä.

Raportissa vuodelta 2021 suurimmat esiin nousseet haasteet liittyvät riippuvuuksien hoitoon, talousvaikeuksiin, asumiseen, ikäihmisten selviytymiseen, hoivaköyhyyteen ja mielenterveyspalveluihin. Raportissa esille nostetuissa ilmiöissä pääosan muodostavat ilmiöt, jotka koskettavat paljon palvelua tarvitsevia yhteistyö- ja huolenpitoasiakkuuksia. Nämä asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa tukea, ja heistä työntekijöillä on suuri huoli. Usein ongelmat ovat ylisukupolvisuudesta johtuen pitkään jatkuneita.

Sosiaalityössä kaikki ongelmat eivät ratkea asiakassuhteessa tehtävällä työllä tai monialaisella yhteistyöllä, vaan niitä pitäisi ratkoa rakenteellisella tasolla. Tyypillinen haaste sosiaalityön asiakkaiden elämässä on monen erittäin haastavan ongelman yhtäaikaisuus, joissa ongelmat eivät ole helpporajaisia tai yksinkertaisia. Ongelmien taustalla on lähes poikkeuksetta pitkällä aikavälillä vaikuttaneita tekijöitä, joista osa on syvällä rakenteissa, osa niissä olosuhteissa, joissa nyt eletään ja osa jopa edellisissä sukupolvissa.

Varsinaista ehkäisevää tai rakenteellista työtä on ollut vaikea tehdä, vaikka halua ja osaamista olisi. Työtä on kuormittanut toistuvien ja kiireellisten akuuttitilanteiden hoitaminen. Ratkaisuja voidaan hakea esim. kartoittamalla merkityksellistä palvelutarjontaa, jota suunnitellaan esimerkiksi asiakkaiden ja eri tulosalueiden kanssa toteutettavalla yhteiskehittämisellä, palveluiden ennakkoarvioinnilla tai hyödyntämällä asiakassegmentointia. Lisäksi ilmiöitä tuodaan esille julkisuuteen ja päättäjille sekä nostetaan keskusteluun/ratkaistavaksi yhdyspintatoimijoiden kanssa.

Raportti on tarkoitus julkaista Kainuun soten sivuilla ja viedä tiedoksi alueelliseen Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) työryhmään ja sitä kautta kuntiin.

Oheismateriaali:
Kainuun soten sosiaalinen raportointi 2021

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Lisätietoja asiasta antavat sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen, puh. 044 797 0168 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Kainuun soten sosiaalisen raportoinnin vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijana kuultiin sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolaista, joka esitteli asian §:n 108 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.