Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi.  

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.  

Tämä kokouskutsu on lähetetty 20.4.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Yhtymähallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.  

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa,  joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös

Hyväksyi.

§ 119 Katsaukseen päätettiin yksimielisesti lisätä kohta 9) Talouden seuranta 1.1.–31.3.2022, Korona ja Kainuun hyvinvointialueen rahoitus 2023–.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.