Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Lääkeannosteluautomaattien ja niihin liittyvien järjestelmien toimitus

KAI-2022-1751

Valmistelija

 • Merja Kemppainen, hankintasuunnittelija, merja.j.kemppainen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.1.2022 § 27
Hankintakriteerien hyväksyminen; Lääkeannosteluautomaattien hankinta

(Valmistelija: hankintasuunnittelija Kemppainen Merja)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöh. Kainuun sote) hankintayksikkö on valmistellut tarjouspyynnön 368819 lääkeannosteluautomaattien ja niihin liittyen järjestelmien toimituksesta ja ylläpidosta.

Hankintasäännön 11 ja 12 §:n mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy hankinnan kriteerit silloin, kun hankinnan arvo on yli kaksi (2) miljoonaa euroa.

Hankinnan arvioitu arvo on noin 2,4 miljoonaa euroa (alv. 0%).

Hankinnan kohteena on lääkeannosteluautomaattien ja niihin liittyvien järjestelmien toimituksesta ja ylläpidosta palveluhankintana (SaaS-palveluna). Hankinta sisältää asiakkaiden kotiin toimitettavat ja asennettavat laitteet. Hankinta sisältää järjestelmään liittyvien laitteiden ja sovellusten ylläpidon sopimuskautena.

Palvelu on suunniteltu hankittavaksi ajalle 1.4.2022 - 31.3.2024. Lisäksi tilaaja varaa option kahdelle (2) vuodelle.

Päätöksen teon perusteet:
Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa etusijajärjestyksessä hinnan perusteella.

Tilaaja ei sitoudu tarjouspyynnöllä tiettyyn hankintamäärään, eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella.

Tilaaja ei syyllisty sopimusrikkomukseen, mikäli se poikkeaa hankintapäätöksen mukaisesta etusijajärjestyksestä asiakkaan edun, yksilöllisten tarpeiden yms. seikkojen perusteella.

Sopimuksen siirtäminen
Sote-uudistukseen liittyen Kainuun soten järjestämisvastuulla olevat tehtävät siirtyvät 1.1.2023 lukien Kainuun hyvinvointialueen (Y-tunnus 3221331-8) hoidettavaksi.
1.1.2023 lukien sopimuksen toisena sopimusosapuolena on Kainuun hyvinvointialue. (laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 25 §).

Oheismateriaali:
tarjouspyyntö 368819 (salainen JulkL 6 § 1 mom. 2-kohta)

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Lisätietoja asiasta antavat vastuualuepäällikkö Eija Rämä, puh. 044 581 1491, vastuualuepäällikkö Jaana Mäklin, puh. 044 710 1450 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä hankintakriteerit ja samalla valtuuttaa hankintayksikön tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijoina kuultiin vs. hankintalakimies Päivi Ollilaa ja hankintasuunnittelija Merja Kemppaista, jotka esittelivät asian §:n 2 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Päivi Ollila ja Merja Kemppainen esittelivät tämän asian yhteydessä myös §:n 29.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.4.2022
Lääkeannosteluautomaattien ja niihin liittyvien järjestelmien toimitus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöh. Kainuun sote) hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllä 368819 tarjouksia lääkeannosteluautomaateista ja niihin liittyvien järjestelmien toimituksesta ja ylläpidosta. Sopimuskausi alkaa viimeistään 1.6.2022 ja kestää kaksi (2) vuotta. Lisäksi tilaaja on varannut option kahdelle (2) vuodelle.

Hankinnan kriteerit on hyväksytty yhtymähallituksen 26.1.2022 päätöksellä § 27.

Hankinnan kohteena on lääkeannosteluautomaattien ja niihin liittyvien järjestelmien toimitusten ja ylläpitojen palveluhankinta. Hankinta sisältää asiakkaiden kotiin toimitettavat ja asennettavat laitteet. Hankinta sisältää myös järjestelmään liittyvien laitteiden ja sovellusten ylläpidon sopimuskautena.

Määräaikaan 7.3.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät Axitare Oy (FI27781871), Evondos Oy (FI11758208) ja Tamro Oyj (0533965-2).

Oheismateriaali:
vertailutaulukko 368819 (salassa pidettävä JulkL 16 1 mom 3-kohta)

Lisätietoja asiasta antavat vs. tulosaluejohtaja Jaana Mäklin, puh. 044 7101 450, palvelupäällikkö Marja Heikkinen, puh. 044 777 3065 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi tai marja.h.heikkinen@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Päätösesitys annetaan yhtymähallituksen kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Tarjousten vertailu

Kaikki tarjoajat todettiin kelpoisuusehdot täyttäviksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaan jätetyiksi.

Tilaaja pyysi Tamro Oyj:ltä esittelyä sen tarjoamasta laitteesta tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten täyttymisen todentamiseksi. Axitare Oy:n ja Evondos Oy:n tarjoamat laitteet ovat olleet tilaajalla pilottikäytössä.

Päätöksen teon perusteena käytetään hintaa (100 %). Vertailuhinta muodostuu lääkeannosteluautomaatin vuokran, laitteen ylläpidon ja teknisen tuen maksuista €/laite/kk sekä etäkoulutuspäivän sekä käyttöönottoprojektin hintojen yhteissummasta. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa etusijajärjestyksessä hinnan perusteella.

Hankintaesitys

Hankintayksikkö esittää, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hankkii lääkeannosteluautomaatit puitejärjestelyin, vertailun perusteella etusijajärjestykseen laitettuna seuraavasti:

1) Tamro Oyj, vertailuhinta yhteensä 175,00 €, (laitehinta 175,00 €/kk/laite, ei muita kuluja),

2) Axitare Oy, vertailuhinta yhteensä 195,00 € (laitehinta 184,00 €/kk/kk/laite, ylläpito ja tekninen tuki 11,00 €/laite/kk, ei muita kuluja. Käyttökoulutus tilaajan edustajille palvelun ja laitteen käyttöön 1.200,00 €/koulutuspäivä, hintaa ei huomioida vertailussa.

3) Evondos Oy, vertailuhinta yhteensä 224,00 € (laitehinta 214,00 €/kk/laite, ylläpito ja tekninen tuki 10,00 €/laite/kk, ei muista kuluja).

Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon. Hankinnan arvioitu arvo on noin 2,4 milj. euroa (alv. 0 %).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Tilaaja ei syyllisty sopimusrikkomukseen, mikäli se poikkeaa hankintapäätöksen mukaisesta etusijajärjestyksestä asiakkaan edun, yksilöllisten tarpeiden yms. seikkojen perusteella.

Sopimuksen siirtäminen

Sote-uudistukseen liittyen Kainuun soten järjestämisvastuulla olevat tehtävät siirtyvät 1.1.2023 lukien Kainuun hyvinvointialueen (y-tunnus 3221331-8) hoidettavaksi. 1.1.2023 lukien sopimuksen toisena sopijaosapuolena on Kainuun hyvinvointialue.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijana kuultiin hankintasuunnittelija Merja Kemppaista, joka esitteli asian §:n 108 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1            Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).             

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Yhtymähallitus
PL 400, 87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

  Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

  Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta (ks. yhteystiedot kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”).

 

2             Valitusosoitus markkinaoikeudelle

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n ja 131 §:n nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite:
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon (ks. yhteystiedot kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”).

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta (ks. yhteystiedot kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”).