Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Palvelusopimus ja palveluverkko

KAIDno-2022-1621

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 15.6.2020 § 197
Palvelusopimus ja palveluverkkoneuvottelut

(Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ahopelto Maire ja hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on päättänyt 18.9.2019 § 222 talouden tasapainottamistoimenpiteistä 2019-2023. Päätöksessä mainitaan yhtenä tasapainottamistoimenpiteenä Kainuun soten palvelurakenteen ja ‐verkon uudistaminen asiakastarpeen mukaisesti (mitä, missä, milloin, miten).

Kainuun sote on 6.2.2020 alkaen yhdessä jäsenkuntien kanssa neuvotellut sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksen laadinnasta ja työstänyt palvelusopimusluonnosta. Neuvotteluissa on erityisesti noussut esille palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden tärkeys ja niiden ilmeneminen palvelusopimuksessa. Aiheeseen liittyviä skenaariolaskelmia on käyty neuvotteluissa läpi, samoin kuin sote-keskusvalmistelua, johon palveluverkkovalmistelu myös liittyy.

Palvelusopimuksen liitteeksi on tarkoitus lisätä koko organisaation päivitetty palveluverkko, joten kuntayhtymän tulosalueiden tulee tehdä esityksensä uudesta palveluverkosta. Palvelusopimusluonnos, johon on lisätty liitteeksi ehdotus uudesta palveluverkosta, on tarkoitus käsitellä elokuun yhtymähallituksessa.

Oheismateriaali:

Palvelusopimusluonnos 29.5.2020

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Palvelusopimusluonnoksen liitteen nimeksi muutetaan ”Palveluverkon uudistaminen”.
_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.8.2020 § 233
Palvelusopimus ja palveluverkkoneuvottelut

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Yhtymähallitus on käsitellyt 15.6.2020 § 197 talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvänä asiana Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista asiakastarpeen mukaisesti.

Edellä mainitun päätöksen esittelytekstissä todetaan, että palvelusopimuksen liitteeksi on tarkoitus lisätä koko organisaation päivitetty palveluverkko, joten kuntayhtymän tulosalueiden tulee tehdä esityksensä uudesta palveluverkosta. Palvelusopimusluonnos, johon on lisätty liitteeksi ehdotus uudesta palveluverkosta, on päätöksen esittelytekstin mukaan tarkoitus käsitellä elokuun yhtymähallituksessa.

Kuntayhtymän tulosalueet ovat tekemässä esitystä uudesta palveluverkosta, joka käsitellään yhtymähallituksessa sen valmistuessa.

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tämän hetkisen tilanteen palvelusopimusluonnoksesta ja palveluverkkoesityksestä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.9.2020 § 271
Palvelusopimus ja palveluverkkoneuvottelut

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt 15.6.2020 § 197 ja 26.8.2020 § 233 talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvänä asiana Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista asiakastarpeen mukaisesti.

Kainuun sote ja sen jäsenkuntien nimeämät edustajat ovat yhdessä työstäneet oheismateriaalina olevaa palvelusopimusta.

Yhtymähallituksen päätöksen 15.6.2020 § 197 esittelytekstissä todetaan, että palvelusopimuksen liitteeksi on tarkoitus lisätä koko organisaation päivitetty palveluverkko, joten kuntayhtymän tulosalueiden tulee tehdä esityksensä uudesta palveluverkosta.

Yhtymähallituksen päätöksen 26.8.2020 § 233 esittelytekstin mukaan kuntayhtymän tulosalueet työstävät esitystä uudesta palveluverkosta. Kainuun soten johto käy keskustelun palveluverkkoesityksistä kuntien kanssa syksyn 2020 aikana ennen päätöksentekoa.

Oheismateriaali:

Palvelusopimusluonnos 27.8.2020

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus käsittelee palvelusopimusluonnoksen. Tulosalueet työstävät esityksiä uudesta palveluverkosta.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

_______

Asiantuntijoina kuultiin terveysjohtaja Kristiina Kanasta, hallintojohtaja Anu Huttusta, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosta ja perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, jotka esittelivät asian §:n 258 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 4.11.2020 § 307
Palvelusopimus ja -verkko

(Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ahopelto Maire ja hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt 15.6.2020 § 197, 26.8.2020 § 233 ja 16.9.2020 § 271 talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvänä asiana Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista asiakastarpeen mukaisesti.

Kainuun sote ja sen jäsenkuntien nimeämät edustajat ovat yhdessä työstäneet liitteenä olevaa palvelusopimusluonnosta.

Yhtymähallituksen päätöksen 15.6.2020 § 197 esittelytekstissä todetaan, että palvelusopimuksen liitteeksi on tarkoitus lisätä koko organisaation päivitetty palveluverkko, joten kuntayhtymän tulosalueiden tulee tehdä esityksensä uudesta palveluverkosta.

Yhtymähallituksen päätöksen 26.8.2020 § 233 esittelytekstin mukaan kuntayhtymän tulosalueet työstävät esitystä uudesta palveluverkosta. Kainuun soten johto on käynyt keskustelua palveluverkkoesityksistä kuntien kanssa syksyn 2020 aikana ja tarvittaessa keskustelua kuntien kanssa jatketaan ennen päätöksentekoa.

Yhtymähallitus on käsitellyt 16.9.2020 § 271 palvelusopimusluonnoksen. Tulosalueet työstävät esityksiä uudesta palveluverkosta.

Liite:

Palvelusopimusluonnos 20.10.2020

Liite nro: 6

Oheismateriaali:

Luonnos: Talouden tasapainottaminen tulosalueittain 2021–2024 ja toiminnan muutokset

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus hyväksyy palvelusopimusluonnoksen ja merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen.

Yhtymähallitus:

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Yhtymähallitus hyväksyy palvelusopimusluonnoksen ja merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen.

Tulosalueet tarkentavat vielä palveluverkkoesityksiä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

_______

Asiantuntijoina kuultiin terveysjohtaja Kristiina Kanasta, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosta ja perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, jotka esittelivät asian §:n 297 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.6.2021 § 197
Palvelusopimus ja palveluverkko

(Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ahopelto Maire ja hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt 15.6.2020 § 197, 26.8.2020 § 233, 16.9.2020 § 271 ja 4.11.2020 § 307 talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvänä asiana Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista asiakastarpeen mukaisesti.

Kainuun sote ja sen jäsenkuntien nimeämät edustajat ovat yhdessä työstäneet palvelusopimusluonnoksen, jonka yhtymähallitus on hyväksynyt 4.11.2020 § 307 todeten samalla, että kuntayhtymän tulosalueet tarkentavat vielä palveluverkkoesityksiään. Palveluverkko on tarkoitus liittää osaksi palvelusopimusta.

Yhtymähallituksen päätöksen 26.8.2020 § 233 esittelytekstin mu-kaisesti kuntayhtymän tulosalueet ovat työstäneet esitystä uudesta palveluverkosta. Kainuun soten johto on käynyt keskustelua palveluverkkoesityksistä jäsenkuntien kanssa syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Palveluverkkomuutoksista on käyty keväällä 2021 neuvotteluja jäsenkuntien kanssa vuotuisissa kuntakierrosneuvotteluissa kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman läpikäynnin yhteydessä. Osasta palveluverkkomuutosehdotuksista on neuvoteltu jo aiemmin jäsenkuntien kanssa. Keväällä 2021 keskustelussa ovat olleet muun muassa:

 • Paltamon terveysaseman natiivi-rtg-kuvausten uudelleen järjestely
 • Otanmäen hammashoitolan toiminnan lakkauttaminen
 • Sotkamon ja Kajaanin terveyskeskussairaaloiden yhdistäminen 1.1.2022 alkaen
 • Paltamon Kotituvan ja työkeskuksen muutokset
 • Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutokset
 • Hyrynsalmen hoivayksikön muutokset
 • Suomussalmen ja Kuhmon viikonloppuvastaanottojen lopettamiset

Osasta edellä mainituista muutoksista palveluverkkoon on jo tehty päätökset ja osa muutoksista on tulossa yhtymähallituksen päätettäväksi lähiaikoina. Kainuun sote työstää edelleen lisämuutosesityksiä palveluverkkoon ja ne tuodaan kuntayhtymän yhtymähallituksen päätettäväksi jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Kainuun sote on työstänyt nykyisen palveluverkon sähköiseen muotoon.

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.10.2021 § 335
Palvelusopimus ja palveluverkko

(Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ahopelto Maire)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt 15.6.2020 § 197, 26.8.2020 § 233, 16.9.2020 § 271, 4.11.2020 § 307 talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvänä asiana Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista asiakastarpeen mukaisesti.

Kainuun soten ja jäsenkuntien edustajat ovat yhdessä työstäneet palvelusopimusluonnoksen, jonka yhtymähallitus on hyväksynyt 4.11.2020 § 307 todeten samalla, että kuntayhtymän tulosalueet tarkentavat vielä palveluverkkoesityksiään. Palveluverkko on tarkoitus liittää osaksi palvelusopimusta. Yhtymähallituksen päätöksen mukaan tulosalueet ovat työstäneet osana talouden tasapainottamisohjelmaa esitystä uudesta palveluverkosta. Kainuun sote on käynyt neuvotteluja talouden tasapainottamiseksi tehdyistä palveluverkkoesityksistä jäsenkuntien kanssa syksyn 2020, kevään ja kesän 2021 aikana. Osana talouden tasapainottamisohjelmaa osasta palveluverkkomuutoksia on käyty neuvotteluja jäsenkuntien kanssa jo aiemmin. Palveluverkkomuutoksista neuvoteltiin jäsenkuntien kanssa myös toukokuussa ja kesäkuussa 2021 kuntaneuvotteluissa. Tulosalueet ovat osana talouden tasapainottamisohjelmaa tehneet kevään ja kesän 2021 aikana yhtymähallituksen päätettäväksi esityksiä palveluverkkomuutoksista. Keväällä 2021 esitetyistä muutoksista yhtymähallitus on hyväksynyt Paltamon Kotituvan ja työkeskuksen sekä Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutokset. Muilta osin yhtymähallituksessa ei ole hyväksytty palveluverkkomuutoksia. Tulosalueet ovat edelleen etsineet talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja lisäesityksiä työstetään yhtymähallituksen päätettäväksi.

Kainuun sote on kuvannut nykyisen palveluverkon palvelusopimuksen liitteeksi sähköiseen muotoon.

Liitteet:

Palvelusopimusluonnos                                          

Kainuun soten palveluverkko 6.10.2021

Liitteet nro: 26–27

Lisätietoja asiasta antavat kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus on hyväksynyt 4.11.2020 § 307 palvelusopimusluonnoksen, hyväksyy sen liitteenä olevan palveluverkkokuvauksen ja pyytää kuntien lausuntoja 13.11.2021 mennessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Yhtymähallitus on hyväksynyt 4.11.2020 § 307 palvelusopimusluonnoksen, ja pyytää kuntien lausuntoja 13.11.2021 mennessä palvelusopimusluonnoksesta sekä palveluverkkokuvauksesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 23.2.2022 § 48
Palvelusopimus ja palveluverkko

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt Kainuun soten palvelurakenteen ja -verkon uudistamista 13.10.2021 § 335. Päätöksessään yhtymähallitus totesi hyväksyneensä 4.11.2020 § 307 palvelusopimusluonnoksen, ja pyysi kuntien lausuntoja 13.11.2021 mennessä palvelusopimusluonnoksesta sekä palveluverkkokuvauksesta.

Oheismateriaalit:

 1. Kajaanin lausunto 18.1.2022
 2. Sotkamon lausunto 25.1.2022
 3. Kuhmon lausunto 9.11.2021
 4. Suomussalmen lausunto 16.11.2021
 5. Hyrynsalmen lausunto 13.11.2021
 6. Ristijärven lausunto 29.11.2021
 7. Paltamon lausunto 29.11.2021
 8. Puolangan lausunto 17.2.2022

Lisätietoja asiasta antavat kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi ja päättää, että lausunnoissa esiin nostetut asiat on huomioitu palvelusopimuksessa ja palveluverkkokuvaus korjataan vastaamaan nykytilaa.

Yhtymähallitus:

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi ja toteaa, että lausunnoissa esiin nostetut asiat on huomioitu palvelusopimuksessa ja palveluverkkokuvaus korjataan vastaamaan nykytilaa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 30.3.2022
Palvelusopimus ja palveluverkko

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt Kainuun soten palvelusopimusta ja -verkkoa 23.2.2022 § 48. Päätöksessään yhtymähallitus merkitsi jäsenkuntien lausunnot tiedoksi ja totesi, että lausunnoissa esiin nostetut asiat on huomioitu palvelusopimuksessa ja palveluverkkokuvaus korjataan vastaamaan nykytilaa.

Liitteenä oleva palveluverkko on korjattu. Yhtymähallitus on 4.11.2020 § 307 hyväksynyt palvelusopimuksen, joka on liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.
_______

Valmistelija

 • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt Kainuun soten palvelusopimusta ja -verkkoa 30.3.2022 § 97. Päätöksessään yhtymähallitus merkitsi tiedoksi palvelusopimuksen ja palveluverkon.

Liitteenä olevaan palveluverkkoon on korjattu osoitetietoja. Yhtymähallitus on 4.11.2020 § 307 hyväksynyt palvelusopimuksen, joka on liitteenä. Yhtymähallitus on käsitellyt kuntien lausunnot 23.2.2022 § 48.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.