Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Suomussalmen perhetyöntekijän toimen lakkauttaminen ja Kajaanin lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran perustaminen

KAIDno-2022-1887

Valmistelija

  • Tarja Juppi, vastuualuepäällikkö, tarja.juppi@kainuu.fi
  • Anna-Liisa Kainulainen, va. tulosaluejohtaja, anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi

Perustelut

Suomussalmen perhetyöntekijän toimen lakkauttaminen ja Kajaanin lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran perustaminen Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Kainuun soten hallintosäännön (38 §) mukaan yhtymähallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Edelleen hallintosäännön 43 §:n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot niiden virkojen ja työsuhteisen osalta, joita ei ole määrätty laissa tai asetuksessa, määritellään erillisellä päätöksellä tai viranperustamispäätöksellä. Henkilöstön kelpoisuusehdot näiden virkojen osalta määrittelee viranomainen, jolla on oikeus ottaa hänet palvelukseen.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa Suomussalmen perhetyön tulosyksikössä on vapautunut eläköitymisen vuoksi perhetyöntekijän toimi, vakanssinumero 201525. Suomussalmen perhetyöntarve on vuosien aikana selkesti vähentynyt ja nykyiset vakanssit riittävät turvaamaan perhetyön tarpeet Suomussalmella.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Kajaanin lastensuojelun avohuollon tulosyksiköön on tarvetta lisätä sosiaaliohjaajien virkoja tukemaan lastensuojelun sosiaalityötä. Nykyisellä toimintamallilla Kajaanin lastensuojelussa hoidetaan useita asiakasasioita kahden sosiaalityöntekijän työparityönä. Mikäli yksikössä olisi palkattuna sosiaaliohjaajia, voisi tämän työparityön muotoa muuttaa siten, että sosiaalityöntekijän työparina toimisi sosiaaliohjaaja. Kyseinen muutos vapauttaa sosiaalityöntekijän työaikaa niihin sosiaalityöntekijän tehtäviin, joita sosiaaliohjaajat eivät voi tehdä. Vastaavaa mallia Kainuun lastensuojelussa on jo muissa yksiköissä kuten Sotkamon lastensuojelussa. 

Perhetyöntekijän toimi (201525) esitetään lakkautettavaksi, tilalle esitetään sosiaaliohjaajan viran perustamista. Lastensuojelun sosiaaliohjaajan tehtävät ovat laaja-alaiset ja sisältävät muun muassa julkisen vallan käyttöä, valmistelua ja päätöksentekoa, tällöin työntekijän tulee olla virkasuhteessa kuntayhtymään.

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.            

Lisätietoja asiasta antavat vastuualuepäällikkö Tarja Juppi, puh. 044 777 3311 ja va. tulosaluejohtaja Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus päättää perustaa sosiaaliohjaajan viran nro 002370 lastensuojelun tulosyksikköön Kajaaniin. Perhetyöntekijän työsopimussuhteinen toimi nro 201525 lakkautetaan.

Päätös

Marja-Leena Korhonen teki esityksen, että perhetyöntekijän työsopimussuhteista tointa ei lakkauteta. Esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan ehdotuksen.
_______
Asiantuntijana kuultiin va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaista, joka esitteli asian §:n 108 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Yhtymähallitus
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta (ks. yhteystiedot kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”).