Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Talousjohtajan valinnan vahvistaminen

KAIDno-2022-197

Valmistelija

  • Anu Huttunen, hallintojohtaja, anu.huttunen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 15.12.2021 § 414
Talousjohtajan viran auki julistaminen

(Valmistelija: Hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) talousjohtaja on ilmoittanut 24.11.2021 irtisanoutuvansa talousjohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen (1.3.2022) johdosta.

Hallintosäännön 41 § mukaan viran tai toimen julistaa  haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen.

Hallintosäännön 42 § mukaan yhtymähallitus päättää talousjohtajan valinnasta.

Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä sekä perehtyneisyys johtamiseen. Tehtävässä arvostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon  tuntemusta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymä johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää julistaa talousjohtajan viran haettavaksi yllä mainituin kelpoisuusehdoin.

Yhtymähallitus  nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä, jotka osallistuvat hakijoiden haastatteluun.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Yhtymähallitus päättää julistaa talousjohtajan viran haettavaksi yllä mainituin kelpoisuusehdoin.

Yhtymähallitus nimeää keskuudestaan kolme jäsentä, jotka osallistuvat hakijoiden haastatteluun.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Mikko Kanniainen esitti, että hakijoiden haastatteluun osallistuu Paavo Oikarinen. Minna Karjalainen esitti, että hakijoiden haastatteluun osallistuu Hannu Suutari. Taina Matero esitti, että hakijoiden haastatteluun osallistuu Aki Räisänen.

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti Mikko Kanniaisen, Minna Karjalaisen ja Taina Materon esitykset.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

______________________________
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 23.2.2022 § 42
Talousjohtajan valinta

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 15.12.2021 § 414 julistaa talousjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika päättyi 14.1.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä virkaan haki 7 hakijaa, jotka
kaikki täyttivät hakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusvaatimukset. Hakijoista tehty listaus jaetaan yhtymähallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Haastattelut suoritti 1.2.2022 työryhmä, johon osallistuivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen, yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja  Hannu Suutari, yhtymähallituksen jäsen Aki Räisänen, kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, hallintojohtaja Anu Huttunen, henkilöstöjohtaja Leena Kaunista ja ikäihmisten palveluiden tulosaluejohtaja Eija Tolonen.

Hakijoiden koulutuksen ja työkokemuksen arvioinnin perusteella haastatteluun kutsuttiin Eija Immonen, Tarja Lempeä, Rauno Maaninka ja Juha Savela.

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja  Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää valita haastattelut suorittaneen työryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) talousjohtajan virkaan KTM Eija Immosen. Työryhmä laati talousjohtajan virkaa hakeneista ansiovertailutaulukon, jonka pisteytyksen mukaan Eija Immonen on soveltuvin talousjohtajan virkaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella.

Kainuun soten vs. talousjohtaja Eija Immonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (1992, pääaine yrityksen taloustiede,laskentatoimi). Hän on toiminut eri taloushallinnon tehtävissä vuodesta 1991 saakka. Immonen on työskennellyt Kainuun soten vs. talousjohtajana reilun kahden (2) vuoden ajan, mitä ennen hän toimi Kainuun soten talouspäälli kkönä 2,5 vuoden ajan ja controllerina noin puolen (0,5) vuoden ajan. Immonen on toiminut Kainuun sotessa vs. laskentapäällikkönä reilun vuoden (1) ajan ja saman organisaation (ja sitä edeltäneen Kainuun maakunta -kuntayhtymän) pääkirjanpitäjänä yhteensä noin 11 vuoden ajan.
Lisäksi Immonen on työskennellyt kirjanpitäjänä yksityisissä yrityksissä yli 15 vuoden ajan.

Vaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista lukien. Koeaika on kuusi kuukautta. Palkkaus on tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Yhtymähallitus valtuuttaa hallintojohtajan antamaan talousjohtajan viranhoitoa koskevan virkamääräyksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Asiantuntijana kuultiin hallintojohtaja Anu Huttusta, joka esitteli asian §:n 32 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

______________________________

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.4.2022
Talousjohtajan valinnan vahvistaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on päättänyt 23.2.2022 § 42 talousjohtajan valinnasta. Päätöksen mukaan vaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Kainuun soten hallintosäännön 43 §:n mukaan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa tai sen raukeamisen toteaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.

Talousjohtaja Eija Immonen on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen Kainuun sotelle.

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus vahvistaa talousjohtajan valintapäätöksen 23.2.2022 § 42.

Päätös

Hyväksyi.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.