Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahaston purku

KAIDno-2022-6526

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n (Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto) mukaan kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle poikkeuksellisen suuria erikoissairaanhoidon kustannuksia terveydenhoitolain 76 §:n toteuttamiseksi. Lakiin perustuva kalliin hoidon tasausedellytys tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiirin tulee tasata kalliita hoitoja eivätkä ne voi suoraan kohdistua siihen kuntaan, jossa potilas on kirjoilla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahastosta katetaan yksittäisen potilaan ja saman sairauden kalenterivuonna aiheuttamista kustannuksista se osa, joka ylittää 100 000 euroa. Rahaston tarkoitus, pääoma ja sen kartuttaminen, varojen säilyttäminen ja tilinpito, hallinto sekä varojen käyttö on määritelty rahaston säännössä, joka on liitteenä.

Rahaston kokonaispääoma on 1 000 000 euroa ja sen kuntakohtainen kohdennus 31.12.2022 määräytyy vuonna 2022 toteuneiden kallliiden hoitojen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle, että rahaston pääoma kohdennetaan kunnittain 31.12.2022 vuonna 2022 toteutuneiden kalliiden hoitojen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää valtuustolle, että rahasto puretaan 31.12.2022 tarpeettomana ja sen kokonaispääoma 1 000 000 euroa palautetaan kunnille.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 281 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Yhtymävaltuusto päätti,​ että rahaston pääoma kohdennetaan kunnittain 31.12.2022 vuonna 2022 toteutuneiden kalliiden hoitojen mukaisesti. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti,​ että rahasto puretaan 31.12.2022 tarpeettomana ja sen kokonaispääoma 1 000 000 euroa palautetaan kunnille.
_______

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä
  • sen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00