Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kainuun soten vapaaehtoisen kuntayhtymän lakkaaminen

KAIDno-2022-6523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi
Päivi Nykänen, ympäristöterveysjohtaja, paivi.nykanen@kainuu.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla eli niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille. Tämä koskee myös niitä sairaanhoitopiirin kuntayhtymiä, jotka erikoissairaanhoidon tehtävien lisäksi hoitavat alueen perusterveydenhuollon tehtäviä. 

Kainuun ympäristöterveydenhuollon tehtävät on hoidettu vuodesta 2005 alkaen maakunnallisesti osana Kainuun hallintokokeilua ja vuodesta 2013 alkaen osana Kainuun sote-kuntayhtymää.

Hyvinvointialueista annetun lain perusteella ympäristöterveydenhuollon tehtävät olisi voitu siirtää hyvinvointialueelle kuntien yksimielisellä päätöksellä. Vuoden 2021 loppuun mennessä Kainuun kuntien päätös ei ollut yksimielinen, joten tehtävät siirtyvät kuntien hoidettavaksi.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) määrittelee minimivaatimukset ympäristöterveydenhuollon järjestämiselle kunnissa. Lain mukaan, jos kunta huolehtii ympäristöterveydenhuollosta itse, sillä on oltava tehtävän järjestämiseksi sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöstöresurssit tähän tehtävään. Jos kunnalla ei ole käytettävissään em. henkilöstöresursseja, sen on yhdessä jonkin toisen tai useamman kunnan kanssa muodostettava yhteistoiminta-alue. Tehtävien hoitamista varten perustetaan tällöin kuntalain (365/1995) 77 §:ssä tarkoitettu yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin taikka yhteistoiminta- alueen tehtäviä hoitava kuntaryhmä.

Kunnat ovat käsitelleet ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja tehtyjen päätösten mukaan kuntien yhteinen kanta on, että toimintaa jatketaan 1.1.2023 alkaen vastuukuntamallilla. Kuntien neuvottelujen perusteella vastuukunnaksi on sovittu Sotkamon kunta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä maksaa Sotkamon kunnalle siirtyvän ympäristöterveydenhuollon henkilöstön lomapalkkavelan per 31.12.2022. Vastaavasti Sotkamon kunta korvaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle sille siirtyvästä irtaimistosta tasearvon per 31.12.2022 mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi, ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Kainuun soten yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi kuntayhtymän lakkaamisen ja ympäristöterveydenhuollon siirtämisen Sotkamon kunnalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Kainuun soten yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi kuntayhtymän lakkaamisen 31.12.2022 ja ympäristöterveydenhuollon siirtämisen Sotkamon kunnalle 1.1.2023 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon ajaksi klo 14.02–14.18.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän lakkaamisen 31.12.2022 ja ympäristöterveydenhuollon siirtämisen Sotkamon kunnalle 1.1.2023 alkaen.
_______
Asian esittelivät ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä
  • sen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00