Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 109 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua ja kaksi valtuutettua varalle tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Päätös

Minna Leinonen esitti pöytäkirjantarkastajiksi Silja Keräsen ja Taisto Keräsen sekä varatarkastajiksi Mikko Pulliaisen ja Veijo Holapan.

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti Minna Leinosen esityksen.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.