Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Arviointikertomus vuodelta 2021

KAIDno-2022-1396

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121.2 §:n nojalla tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 121.3 §:n nojalla arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelu aloitettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 5.4.2022 § 21, jota jatkettiin kokouksissa 21.4.2022 § 27, 5.5.2022 § 31 ja 24.5.2022 § 36. Allekirjoitettu arviointikertomus lisätään tämän asian liitteeksi pöytäkirjaan.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta

1. päättää vuoden 2021 arviointikertomuksen sisällöstä,
2. allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen ja antaa sen yhtymävaltuustolle sekä
3. esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä yhtymähallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä viimeistään joulukuun 2022 yhtymävaltuustossa.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Tauko klo 9:53-10:00.

Ehdotus

Tämä asia on käsitelty tarkastuslautakunnan 3.6.2022 kokouksessa ja tarkastuslautakunnan päätös lähetetään yhtymävaltuuston jäsenille sähköpostilla tiedoksi tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen.

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.  

Yhtymävaltuusto päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä hallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.  Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä viimeistään joulukuun 2022 yhtymävaltuustossa.

Asian esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.