Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa - lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

KAIDno-2022-1534

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Kainulainen, va. tulosaluejohtaja, anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi

Perustelut

(valmistelijat: perhekeskuskoordinaattori Helena Saari ja va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulainen)

Hallintosäännön (9§) mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymän palveluiden järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja yleiset ohjeet.

Yleistä

Lastensuojelulain (417/2007, 12 §) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaista talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sisällölle on asetettu velvoitteita lainsäädännössä (lastensuojelulaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 287/2013, 12 §). Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen on osa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston sekä jäsenkuntien valtuustojen yksinomaista toimivaltaa.

Kainuun kunnille, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle ja Kainuun hyvinvointialueelle on laadittu suunnitelma vuosille 2022–2025. Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan on osallistunut edustajat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnista, Puolangan kunnasta, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta, Kainuun maakunnallisesta nuorisovaltuustosta, Kajaanin evankelis-luterilaisesta seurakunnasta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Kainuun piiristä. Lisäksi suunnitelmaan liittyvän toimenpideosion  luonnos on ollut kommenttikierroksella  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien terveyden edistämisen koordinaattoreilla ja sivistysjohtajilla.

Hyvinvointisuunnitelma antaa kuntalaisille, palvelujen käytännön toteuttajille sekä luottamushenkilöille laaja-alaisen kokonaiskäsityksen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä tekijöistä ja toimista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista Kainuun alueella.

Lausuntokierros

Suunnitelman luonnos oli lausuntokierroksella otakantaa.fi verkkopalvelussa ajalla 24.3.2022–21.4.2022, palveluun kirjautui 16 kommenttia. Palautteiden perusteella lausunnolla ollutta suunnitelmaa päivitettiin ja täsmennettiin. Palautteissa tuotiin esille muun muassa toisen asteen koulutuksen näkökulman huomiointi, lasten- ja nuorten osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon, vanhempainkoulun järjestäminen kuntien ja soten välisenä yhteistyönä, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen sekä harrastustoimintaan liittyviä ehdotuksia. 

Suunnitelman keskeinen sisältö

Suunnitelma on strateginen ja konkreettinen toimintaohjelma. Suunnitelmassa kuvataan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ongelmia ehkäiseviä toimia ja palveluja. Palveluja kuvataan sekä hyvinvointia tukevien rakenteiden että lastensuojelun palvelujärjestelmän näkökulmasta. Suunnitelmassa on kuvaus myös keskeisistä yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden välillä.

Suunnitelman keskeiset tavoitteet nousevat Kainuun alueellisesta hyvinvointikertomuksesta. Nämä ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (elintavat ja mielen hyvinvointi), vanhemmuuden tukeminen sekä ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintojen kehittäminen. Suunnitelma kytkeytyy kuntien, Kainuun soten sekä järjestöjen ja seurakuntien hyvinvointityöhön.

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma antaa luottamushenkilöille, palvelujen käytännön toteuttajille ja kuntalaisille laaja-alaisen kokonaiskäsityksen lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista.

Liite:
Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa – lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

Lisätietoja asiasta antavat va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424, perhekeskuskoordinaattori Helena Saari, puh. 044 797 0245 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025 ja lähettää suunnitelman hyväksyttäväksi Kainuun soten jäsenkunnille ja Kainuun hyvinvointialueelle.

Päätös

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijoina kuultiin perhekeskuskoordinaattori Helena Saarta ja va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaista, jotka esittelivät asian §:n 123 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi liitteenä olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 ja lähettää suunnitelman hyväksyttäväksi Kainuun soten jäsenkunnille ja Kainuun hyvinvointialueelle. 

Asian esitteli perhekeskuskoordinaattori Helena Saari.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä
  • sen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00