Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Henkilöstöraportti 2021

KAIDno-2022-1512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Kaunisto, henkilöstöjohtaja, leena.kaunisto@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) vuosittain laadittava henkilöstöraportti täydentää vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietoja henkilöstön nykytilasta ja kehityssuunnasta.

Henkilöstöraportissa kuvataan kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteutumista ja vertaillaan niitä edeltäviin vuosiin. Henkilöstöraportin tietoja käytetään kuntayhtymän strategisen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen tukena.

Kainuun soten vuosi 2021 jatkui pandemian johdosta poikkeuksellisena toimintavuotena, joka haastoi organisaatiota monilla tasoilla. Kainuun sotessa hyödynnetään QWL-työhyvinvointikyselyä ja Tiedosta työhyvinvointia-hanketta tukemaan johtamista ja esimiestyötä organisaatiossa.

KVTES- (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) -henkilöstöryhmän osalta palkkaharmonisointityö valmistui osin jo vuonna 2020. Tehtäväkohtaisten palkkojen korjaaminen ja hinnoittelutaulukon eheyttäminen KVTES-henkilöstöryhmän osalta lisäsi vuoden 2021 henkilöstökuluja yhteensä noin 3,9 milj. euroa. Lääkäreiden ja teknisten sopimusalojen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkaharmonisointi ja siitä aiheutuva tehtäväkohtaisten palkkojen korjaaminen takautuvasti aiheutti noin 0,8 milj. euron suuruisen kulukirjauksen v. 2021 tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen 2021 sisältyy takautuvia palkkaharmonisointikuluja korkoineen yhteensä 2,5 milj. euroa. Kun takautuvat harmonisointikulut huomioidaan vuosina 2020 ja 2021, henkilöstökulujen muutos-% on 0,0. Kun takautuvat harmonisointikulut jätetään huomioimatta vuosina 2020 ja 2021, henkilöstökulujen kasvu-%  4,9. Kainuun soten henkilöstön määrä henkilötyövuosina (HTV2) oli 3438 (vuonna 2020 3378).

Kainuun sotessa henkilöstön eläköityminen on tulevina vuosina voimakasta. Uusien työntekijöiden rekrytointiin ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen kiinnitetään huomiota uudelle hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 22.3.2022.

Lisätietoja asiasta antavat henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto, puh. 044 797 0239 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin ja saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijana kuultiin vt. henkilöstöjohtaja Pia Kovalaista, joka esitteli asian §:n 78 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2021 tiedoksi.  

Asian esitteli va. henkilöstöjohtaja Pia Kovalainen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.