Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen purkaminen ja varojen jakaminen

KAIDno-2022-1619

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toiminta on siirretty Kainuunmeren Työterveys Oy:lle. Liikelaitoksella ei ole enää työterveyshuollon palvelujen tuotantoa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Puolangan kunta on kuntayhtymän osajäsen. Puolangan kunnan jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun kehitysvammaista erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollonteistoiminta-aluetta. Puolangan maksut kuntayhtymälle määräytyvät suoritehinnoitteluun. Puolanka ei siis vastaa kuntayhtymän alijäämästä eikä sillä ole myöskään oikeutta kuntayhtymän ylijäämään.

Puolangan kunta ei ole jäsenenä myöskään työterveysliiketoiminnassa. Puolangan kunnalla ei ole oikeutta liikelaitoksen peruspääomaan ja ylijäämään taikka peruspääoman korkoon koskien liikelaitosta.

Koska työterveysliiketoiminnassa on mukana vain kuntayhtymän täysjäsenet, voidaan työterveysliiketoiminnan peruspääoma ja ylijäämä yhdistää kuntayhtymän peruspääomaan ja ylijäämään.

Kuntayhtymän liikelaitos puretaan saman toimielimen (yhtymävaltuusto) päätöksellä kuin se on perustettu.

Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen tilinpäätöksen ylijäämän käyttämisestä.

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kuntayhtymän yhtymähallitukselle liikelaitoksen purkamista ja purkautumishetkellä olevien liikelaitoksen varojen, velkojen liittymistä (ylijäämän) kuntayhtymän varoihin ja velkoihin (ylijäämiin).

Kuntayhtymän yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle liikelaitoksen purkamista liikelaitoksen johtokunnan esittämällä tavalla, sekä hallintosäännön muuttamista tarpeellisilta osin.

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää liikelaitoksen purkamisesta ja hallintosäännön muutoksesta.

Liikelaitos laatii yhtymävaltuuston päätöspäivälle tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja tase). Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen.

Liikelaitoksen varat ja velat yhdistetään kuntayhtymän muihin varoihin ja velkoihin sisäiset erät eliminoiden.

Lopputuloksena liikelaitoksen ylijäämä kirjautuu kuntayhtymän ylijäämäksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto:

1) hyväksyi liikelaitoksen purkamisen liikelaitoksen johtokunnan esittämällä tavalla, sekä hallintosäännön muuttamista tarpeellisilta osilta

2) hyväksyi Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tilinpäätöksen päätöspäivälle 27.6.2022

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tilinpäätös ja tase päätöspäivältä 27.6.2022 käsiteltiin ja merkittiin pöytäkirjaan.

Asian esitteli kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja talousjohtaja Eija Immonen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä
  • sen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00