Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kainuun sote -kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

KAIDno-2022-1456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Hyväksyessään tilinpäätöksen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.  

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta (tilinpäätös 2020 ilman liikelaitosta) -4,5 % ennen perussopimuksen mukaista alijäämän tasausta jäsenkunnille ja kasvoivat 0,9 % alijäämän tasauksen jälkeen. Toimintakulut (ilman liikelaitosta) kasvoivat edellisvuodesta 3,5 %, kun jätetään huomioimatta palkkaharmonisoinnin takautuvat kertaerät. Toimintakulujen kasvu tilinpäätöksestä 2020 tilinpäätökseen 2021 oli 1,0 %, kun palkkaharmonisoinnin takautuvat kertaerät (v. 2020 10,8 milj. euroa ja v. 2021 2,0 milj. euroa) huomioidaan vertailussa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alkuperäinen talousarvio 2021 oli 16,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio oli jäsenkuntamaksuosuuksien suhteen 26,7 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2020 toteuma, vaikka toiminnan oli suunniteltu jatkuvan pääpiirteittäin ennallaan.

Yhtymävaltuusto teki talousarvioon muutoksia 30.6.2021 8 § ja hyväksyi, että talousarvion alijäämä 16 866 503,10 euroa kasvaa 8 120 955,00 eurolla, jolloin kokonaisalijäämäksi muodostui 25 987 458,10 euroa.

Talousarviomuutoksessa lisättiin tuottoja 3,0 milj. euroa, josta valtion koronakompensaation osuus oli 4,2 milj. euroa ja tuottoja puolestaan vähensi asiakasmaksulain muutoksen arvioitu vaikutus maksutuottoihin. Tilinpäätökseen 2021 sisältyy valtion koronakompensaatiotuottoa yhteensä 10,5 milj. euroa eli 6,3 milj. euroa muutetussa talousarviossa arvioitua enemmän.

Talousarviomuutokseen sisältynyt kulujen lisäys oli 11,1 milj. euroa, josta Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tulosalueen henkilöstömenojen lisäys oli 4,7 milj. euroa ja arvioidut koronaviruspandemian aiheuttamat kulujen lisäykset yhteensä 6,4 milj. euroa. Tilinpäätökseen 2021 sisältyy koronaviruspandemian aiheuttamia kuluja yhteensä 7,7 milj. euroa, josta 3,7 milj. euroa on vakinaisen henkilöstön työpanoksen kohdentamisesta kiireettömän toiminnan sijaan pandemiatehtäviin aiheutuneita henkilöstökuluja.

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja Kainuun sotessa on tehty palkkojen harmonisointia vuodesta 2005 lähtien valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti mediaanipalkkaan. Työtuomioistuimen päätös velvoitti kuntia ja kuntayhtymiä tekemään palkkojen harmonisoinnin korkeimpaan palkkaan. Kainuun kunnista on siirtynyt vuodesta 2005 lähtien liikkeenluovutuksella henkilökuntaa Kainuun maakunta -kuntayhtymään ja sen jälkeen Kainuun soteen vuodesta 2013 lähtien.

KVTES- (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) -henkilöstöryhmän osalta palkkaharmonisointityö valmistui osin jo vuonna 2020. Tämän henkilöstöryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen korjaaminen takautuvasti aiheutti noin 12,1 milj. euron suuruisen kulukirjauksen v. 2020 tilinpäätökseen. Kulukirjauksesta henkilöstökulujen osuus oli 10,8 milj. euroa ja korkojen osuus oli 1,3 milj. euroa. Nämä takautuvat palkkaharmonisointikulut maksettiin vuonna 2021 ja maksettu kokonaissumma ylitti tilinpäätöksen 2020 kulukirjauksen 1,7 milj. eurolla. Näin ollen vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäykseksi muodostui tältä osin 1,4 milj. euroa ja vastaava rahoituskulujen lisäys oli 0,3 milj. euroa. Tehtäväkohtaisten palkkojen korjaaminen ja hinnoittelutaulukon eheyttäminen KVTES-henkilöstöryhmän osalta lisäsi vuoden 2021 henkilöstökuluja yhteensä noin 3,9 milj. euroa.

Lääkäreiden ja teknisten sopimusalojen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkaharmonisointi ja siitä aiheutuva tehtäväkohtaisten palkkojen korjaaminen takautuvasti aiheutti noin 0,8 milj. euron suuruisen kulukirjauksen v. 2021 tilinpäätökseen. Tästä kulukirjauksesta henkilöstökulujen osuus oli 0,6 milj. euroa ja korkokulujen osuus oli 0,2 milj. euroa.

Tilinpäätökseen 2021 sisältyy takautuvia palkkaharmonisointikuluja korkoineen yhteensä 2,5 milj. euroa. Harmonisoinnista aiheutuneet KVTES-henkilöstöryhmän palkkataulukkovaikutukset olivat v. 2021 yhteensä 3,9 milj. euroa. Vuonna 2022 harmonisoinnista aiheutuvien taulukkovaikutusten (KVTES, tekniset ja lääkärit) on arvioitu olevan noin 4,7 milj. euroa.

Vuoden 2021 tilinpäätös, kokonaisalijäämä 20,3 milj. euroa, poikkeaa muutetusta talousarviosta, kokonaisalijäämä 25,0 milj. euroa, seuraavasti:

 • toimintatuotot toteutuivat         7,5 milj. € suurempina, josta
  • maksutuotot                      1,6 milj. €
  • tuet ja avustukset              5,4 milj. €
  • muut toimintatuotot           0,5 milj. €
 • toimintakulut toteutuivat          2,3 milj. € suurempina, josta
  • henkilöstökulut                 - 0,3 milj. €
  • palvelujen ostot                 5,2 milj. €
  • aine- ja tarvikehankinnat  - 0,6 milj. €
  • avustukset                       - 0,7 milj. €
  • muut toimintakulut             -1,3 milj. €            
 • rahoituskulut toteutuivat          0,4 milj. € suurempina
 • poistot toteutuivat                    0,1 milj. € suurempina

Takautuvien palkkaharmonisointikulujen osuus oli vuonna 2021 henkilöstökuluista 2,0 milj. euroa ja rahoituskuluista 0,5 milj. euroa.

Tuloslaskelma vuodelta 2021 ilman liikelaitosta osoittaa yli-/alijäämää nolla (0) euroa sen jälkeen, kun jäsenkunnilta on merkitty tilinpäätöksessä laskutettavaksi 20 348 279,84 euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tulos vuodelta 2021 on 20,3 milj. euroa alijäämäinen ennen perussopimuksen mukaista kuntien maksuosuuden korjausta kustannuksia vastaavaksi. Verrattaessa jäsenkuntien lopullista maksuosuutta 2021 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa arvioituun maksuosuuteen (290,8 milj. euroa), tilinpäätöksessä maksuosuus kasvoi 7,0 % eli 20,3 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet pienenivät edellisen vuoden 2020 tilinpäätöksestä vuoden 2021 tilinpäätökseen -2,0 % eli noin -6,4 milj. euroa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yhdistetty tulos vuodelta 2021 muodostuu seuraavasti, vertailutietona tilinpäätös 2020:

 

Tilinpäätös

2021

Tilinpäätös

2020

  EUR

EUR

T O I M I N T A T U T U O T O T

378 381 574,68

374 870 293,98

T O I M I N T A K U L U T

-361 795 338,59

-358 359 509,96

T O I M I N T A K A T E

16 586 236,09

16 510 784,02

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-2 004 723,08

-3 023 399,80

V U O S I K A T E

14 581 513,01

13 487 384,22

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-14 590 012,79

-13 488 146,06

T I L I K A U D E N A L I J Ä Ä M Ä

-8 499,78

-761,84

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilikauden tulos osoittaa alijäämää – 8 499,78 euroa, kun tulokseen sisältyy Kainuun Työterveys –liikelaitoksen alijäämä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksymän ja 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen 16 §:n mukaan maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi.

Vuoden 2021 alijäämä 20 348 279,84 euroa laskutetaan kunnilta vuoden 2022 aikana tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Kainuun sote kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen – asia on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 22.3.2022.

Lisätietoja asiasta antavat va. talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

 1. esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen mukaiset lisämaksuosuuksien veloitukset kuntayhtymän täysjäsenkunnilta. Vuodelta 2021 jäsenkunnilta laskutetaan lisämaksuosuutta 20 348 279,84 euroa.
 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen, jonka yli/alijäämä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa sekä Kainuun Työterveys –liikelaitoksen alijäämä – 8 499,78 euroa. Alijäämä kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä –tilille.
 3. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
 5. ehdottaa, että yhtymähallitus antaa kuntayhtymän johtajalle oikeuden tehdä tilinpäätösesitykseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

 1. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen mukaiset lisämaksuosuuksien veloitukset kuntayhtymän täysjäsenkunnilta. Vuodelta 2021 jäsenkunnilta laskutetaan lisämaksuosuutta 20 348 279,84 euroa.
 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen, jonka yli/alijäämä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa sekä Kainuun Työterveys –liikelaitoksen alijäämä – 8 499,78 euroa. Alijäämä kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä –tilille.
 3. Yhtymähallitus allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
 4. Yhtymähallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
 5. Yhtymähallitus antaa kuntayhtymän johtajalle oikeuden tehdä tilinpäätösesitykseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.


Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijana kuultiin va. talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 78 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tilintarkastaja on tarkastanut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen.

Kuntalain (410/2015) 125 §:n 2 mom. mukaan, jos tilintarkastaja havaitsee, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tilintarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Kilpeläinen, puheenjohtaja, pasi@baari.net

Puheenjohtajan ehdotus:  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta toteaa, että:

1) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja ovat laatineet tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko vuoden 2021 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet,

2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 125 §:n tarkoittamia tilivelvollisiin kohdistuvia muistutuksia, joten tarkastuslautakunta ei pidä tässä vaiheessa tarpeellisena lausunnon pyytämistä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto:

1) hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteineen sekä

2) myöntää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä kuntayhtymän johtajalle ja muille tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2021 hallinnosta ja taloudesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen ja esittää, että yhtymävaltuusto:

 1. hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteineen sekä
 2. myöntää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä kuntayhtymän johtajalle ja muille tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2021 hallinnosta ja taloudesta.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto:

1) hyväksyi perussopimuksen mukaiset lisämaksuosuuksien veloitukset kuntayhtymän täysjäsenkunnilta. Vuodelta 2021 jäsenkunnilta laskutetaan lisämaksuosuutta 20 348 279,84 euroa.

2) hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen, jonka yli/alijäämä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa sekä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen alijäämä - 8 499,78 euroa. Alijäämä kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

3) hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteineen sekä

4) myönsi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä kuntayhtymän johtajalle ja muille tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2021 hallinnosta ja taloudesta.

________________________________________________________

Asian esitteli kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, talousjohtaja Eija Immonen, terveysjohtaja Susanna Halonen, va. tulosaluejohtaja Anna-Liisa Kainulainen ja vastuualuepäällikkö Metti Järvikallio.

Tämän asian käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 12:49-13:22.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kuntayhtymän jäsenkunta sekä
 • sen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00