Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

KAIDno-2022-2128

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi
Susanna Halonen, terveysjohtaja, susanna.halonen@kainuu.fi
Ritva Kanervo, johtajaylilääkäri, ritva.kanervo@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 10.5.2021 § 139
OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

(Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ahopelto Maire, terveysjohtaja Susanna Halonen ja johtajaylilääkäri Ritva Kanervo)

Järjestämissopimuksen arviointi

Järjestämissopimuksen arviointiryhmä on arvioinut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistyötä, sopimuksen toteutumista ja muutostarpeita. Arviointiryhmän käsityksen mukaan sopimusta on noudatettu yleisesti ottaen hyvin, joskaan kaikki työnjakoon liittyvät tavoitteet ja odotukset eivät ole täysin toteutuneet. Erityisesti työnjakoasetuksen 7 § mukaiset leikkaustoimenpiteiden määrälliset tavoitteet ovat jääneet osittain saavuttamatta.

Arviointiryhmä on todennut järjestämissopimuksessa olevan sisällöllisiä muutostarpeita yhteistyötä ja työnjakoa kuvaavassa luvussa, ja pienehköjä, teknisluonteisia muutostarpeita sopimuksen muissa luvuissa. Lisäksi arviointiryhmän käsityksen mukaan sopimuksen tekstiä tulisi muokata enemmän sopimusluonteiseksi ja taustoittavien tekstiosien osuutta tulisi supistaa.

Työnjakoasetuksen muutokset

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä ja työnjakoa säätelevä valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä astui uudistettuna voimaan 14.1.2021. Uudistus koski asetuksen pykäliä 3 §, 6 § ja 7 §, joissa määritellään edellytykset sairaanhoitopiireissä suoritettaville leikkaustoimenpiteille ja sairaanhoitopiirien väliselle työnjaolle.

Työnjakoasetuksen 7 § määrittelee tekonivelleikkausten, selkäleikkausten ja eräiden syöpäleikkausten lukumääriä ja laatua koskevat edellytykset. Uuden asetuksen mukaan em. leikkausten vähimmäislukumäärät voidaan alittaa, jos näiden leikkausten toteuttaminen keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista kirurgisen päivystysvalmiuden ja henkilöstön saatavuuden ylläpitämiseksi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Tekonivel- ja selkäleikkausten edellytyksenä on ortopedian ja traumatologian erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja syöpäleikkausten edellytyksenä soveltuvan kirurgisen erikoisalan päivystys.

Lisäksi edellytyksenä on, että asiasta sovitaan erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa ja että sairaala pystyy varmistamaan toiminnan laadun, potilasturvallisuuden, osaaminen ja hoidon kokonaisuuden yhteistyössä erityisvastuualueen yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kanssa.

Järjestämissopimuksen muutokset

Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ovat muokanneet järjestämissopimusta arviointiryhmän ehdotusten mukaisesti. Merkittävimmät muutokset koskevat lukua 4, jossa sovitaan erikoissairaanhoidon valtakunnallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä ja leikkaustoimenpiteiden keskittämisestä.

Muokatussa sopimuksessa (luku 4) todetaan, että OYS-erva-alueen keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista jatkaa primaareja lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa ja syöpäkirurgiaa, vaikka leikkausten vuosittaiset lukumäärät jäävät asetuksessa mainittujen rajojen alle. Toiminta vaatii ortopedian ja traumatologian erikoisalan ja muun soveltuvan kirurgisen erikoisalan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisen.

Toiminnan määrää ja laatua seurataan yhteisen tietokannan sekä tekonivel-, selkä- ja syöpärekisterien avulla. Laaturekistereiden lisäksi toimintaa seurataan yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa auditointikäyntien, suunniteltujen vierailujen, yhteisten erikoisalakokousten ja -koulutusten avulla.

Vastuu työnjakoasetuksen mukaisen leikkaustoiminnan laadusta, potilasturvallisuudesta ja toteutuvasta työnjaosta on asetuksessa mainittujen leikkaushoitojen asiantuntijalääkäreillä, jotka yhdessä koordinoivat toimintaa koko erityisvastuualueella ja raportoivat siitä vuosittain johtajaylilääkäreille. Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja erikoisalojen ylilääkärit seuraavat työnjaon toteutumista ja puuttuvat tilanteeseen tarvittaessa.

Rintasyöpäkirurgian leikkaushoidossa edellytetään sairaanhoitopiirien sairaaloilta yhteisten laatuvaatimusten mukaista moniammatillista toimintaa OYS rintasyöpäkirurgian koordinoimana. Muussa tapauksessa leikkaustoiminta on toteutettava muissa sairaaloissa, joilla on velvollisuus tämän järjestämissopimuksen perusteella vastaanottaa vastuu kyseisten tehtävien hoitamisesta.

Kaikilla erikoisaloilla tai erikoisalaryhmillä on vähintään vuosittain erva-tapaaminen, jossa päivitetään koulutus-, hoito- ja työnjakokäytäntöjä. Kokouskutsut, muistiot ja muutokset em. dokumentteihin lähetetään erva-koordinaattorille ja johtajaylilääkäreille.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit ohjaavat työnjakoasetuksen mukaiset potilasryhmät ensisijaisesti oman erityisvastuualueen sairaaloihin. Tällä pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon korkea laatutaso ja osaajien riittävyys koko erityisvastuualueelle.

Uutena asiana järjestämissopimukseen on sisällytetty luku 12 potilasvakuuttaminen.

Liite:
Järjestämissopimus

Liite nro: 11

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.

S. 11 ”Arkipyhisin ja viikonloppuisin on Teppanan hammashoitolassa (3 km) klo 10.00 alkaen.” Tätä ei enää ole, vaan virka-ajan ulkopuolella viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys on KAKS:ssa. Päivystysvastaanotto alkaa klo 10 ja jatkuu vapaamuotoisena päivystyksenä klo 21 saakka.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 30.6.2021 § 12
OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Yhtymävaltuusto:

Yhtymävaltuusto hyväksyi päivitetyn Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.

S. 11 ”Arkipyhisin ja viikonloppuisin on Teppanan hammashoitolassa (3 km) klo 10.00 alkaen.” Tätä ei enää ole, vaan virka-ajan ulkopuolella viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys on KAKS:ssa. Päivystysvastaanotto alkaa klo 10 ja jatkuu vapaamuotoisena päivystyksenä klo 21 saakka.
_______
Asian esitteli kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.4.2022
OYS erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Järjestämissopimuksen voimassaolon jatko 31.12.2022 saakka

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustot ovat kesällä 2021 hyväksyneet päivitetyn järjestämissopimuksen vuosille 2018-2021. Sairaanhoitopiirit ovat suunnitelleet vuoden 2022 toimintansa tämän järjestämissopimuksen mukaiseksi eikä sopimuksen sisältöön ole tarvetta tehdä muutoksia vuodelle 2022. Asiasta on käyty keskusteluja muiden OYS:n erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien edustajien kanssa. Muut piirit  käsittelevät asian osaltaan kevään 2022 aikana. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien osalta samansisältöisen päätöksen. Vuoden 2022 aikana valmistellaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueiden yhteistyösopimusta, joka astuu voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 30.6.2021 § 12 hyväksymää OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

S. 9 ”Arkipyhisin ja viikonloppuisin on Teppanan hammashoitolassa (3 km) klo 10.00 alkaen.” Tätä ei enää ole, vaan virka-ajan ulkopuolella viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys on KAKS:ssa. Päivystysvastaanotto alkaa klo 10 ja jatkuu vapaamuotoisena päivystyksenä klo 21 saakka.

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 30.6.2021 § 12 hyväksymää OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymävaltuustossa 30.6.2021 § 12 hyväksytyn OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassaoloajan jatkamisen 31.12.2022 saakka.

S. 9 "Arkipyhisin ja viikonloppuisin on Teppanan hammashoitolassa (3 km) klo 10.00 alkaen.* Tätä ei enää ole, vaan virka-ajan ulkopuolella viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys KAKS:ssa. Päivystysvastaanotto alkaa klo 10.00 ja jatkuu vapaamuotoisena päivystyksenä klo 21.00 saakka.

Asian esitteli kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kuntayhtymän jäsenkunta sekä
  • sen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00