Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ponsiesitys: Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuodelle 2022

KAIDno-2022-731

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Kainulainen, va. tulosaluejohtaja, anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 15.12.2021 § 400
Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuodelle 2022

(Valmistelija: vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Kainulainen Anna-Liisa)

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011. Laki velvoittaa, että kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja jota tarkastetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on otettava huomioon kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaista talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on päivitetty vuodelle 2022 (ks. liite).  Alkuperäinen kotouttamisohjelma on valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kesken. Vuoden 2022 kotouttamisohjelma on valmisteltu Kajaanin kaupungin kansainvälisten palvelujen johtaja Jukka Piiraisen johdolla.

Vuoden 2022 aikana laaditaan kotoutumissuunnitelma vuodelle 2023 – 2024. Hyvinvointialue aloittaa toiminnan 1.1.2023, vuoden 2022 aikana selviää, millä tavalla hyvinvointialueen muodostuminen vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen maahanmuuttaja- ja kansainvälisissä palveluissa. Muutokset kotouttamisohjemaan on merkitty keltaisella korostusvärillä.

Liite:                                  

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2022

Liite nro: 3

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman vuodelle 2022 ja lähettää kotouttamisohjelman Kainuun soten jäsenkuntiin.

Yhtymähallitus antaa oikeuden tehdä kotouttamisohjelmaan teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Tea Heikkinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Jani Viitanen kannatti Tea Heikkisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kuntayhtymän johtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tea Heikkisen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista (11) JAA ääntä (Esa Ahonen, Markku Bäckman, Aila Heikkinen, Eila Jokelainen-Keränen, Mikko Kanniainen, Minna Karjalainen, Marja-Leena Korhonen, Taina Matero, Paavo Oikarinen, Aki Räisänen ja Hannu Suutari) ja kolme (3) EI ääntä (Tea Heikkinen, Viljo Tuhkanen ja Jani Viitanen).

Yhtymähallitus jatkoi asian käsittelyä.

Tea Heikkinen esitti Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2022 Tiivistelmä-kohdan ensimmäisen kappaleen muuttamista muotoon:

”Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että maahanmuutto pysyy kestävällä tasolla ja kotoutumisprosessi mahdollisimman nopea ja tehokas; maahanmuuttajat käyttävät mahdollisimman nopeasti samoja palveluita kantaväestön kanssa ja oppii suomen kielen sekä omaksuu suomalaisen yhteiskunnan säännöt ja arvot. Arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta.”

Jani Viitanen kannatti Tea Heikkisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kuntayhtymän johtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat kuntayhtymän johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tea Heikkisen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kymmenen (10) JAA ääntä (Esa Ahonen, Markku Bäckman, Aila Heikkinen, Eila Jokelainen-Keränen, Mikko Kanniainen, Minna Karjalainen, Taina Matero, Paavo Oikarinen, Aki Räisänen ja Hannu Suutari) ja neljä (4) EI ääntä (Tea Heikkinen, Marja-Leena Korhonen, Viljo Tuhkanen ja Jani Viitanen).

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Tea Heikkinen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä. Jani Viitanen yhtyi Tea Heikkisen eriävään mielipiteeseen.

_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 20.12.2021 § 36
Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuodelle 2022

Mikko Pulliainen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yhtymähallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava valtuustoryhmän esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat perussuomalaisten valtuustoryhmän esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentä neljä (24) JAA ääntä (Taisto Keränen, Tuula Kivijärvi, Raili Myllylä, Paavo Enroth, Minna Leinonen, Risto Oikari, Pertti Määttä, Jari Lindh, Rea Stricker, Esko Piippo, Leena Törrö, Silja Keränen, Antti Schroderus, Kati Sarvela, Aaro Tolonen, Markku Nivakoski, Toivo Moilanen, Marja Haapamäki, Olli Pietilä, Antti Kela, Unto Väisänen, Osmo Polvinen, Erja Helttunen ja Veijo Holappa) ja viisi (5) EI ääntä (Eija Hakkarainen, Pasi Kilpeläinen, Janne Lehtonen, Jaana Kerman ja Mikko Pulliainen). Kuusi valtuutettua oli poissa (Katariina Mikkonen, Jukka Suokko, Kaisa Oinas-Panuma, Jorma Kyllönen, Piia Määttä ja Miia Heikkinen).

Yhtymävaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Pasi Kilpeläinen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että kotouttamisohjelmaan tehdään seuraavat muutokset liitteen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yhtymähallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava valtuustoryhmän esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat yhtymähallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat perussuomalaisten valtuustoryhmän esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentä kaksi (22) JAA ääntä (Taisto Keränen, Tuula Kivijärvi, Raili Myllylä, Paavo Enroth, Minna Leinonen, Pertti Määttä, Jari Lindh, Rea Stricker, Esko Piippo, Leena Törrö, Silja Keränen, Antti Schroderus, Kati Sarvela, Aaro Tolonen, Markku Nivakoski, Toivo Moilanen, Marja Haapamäki, Antti Kela, Unto Väisänen, Osmo Polvinen, Erja Helttunen ja Veijo Holappa) ja seitsemän (7) EI ääntä (Risto Oikari, Eija Hakkarainen, Pasi Kilpeläinen, Janne Lehtonen, Olli Pietilä, Jaana Kerman ja Mikko Pulliainen). Kuusi valtuutettua oli poissa (Katariina Mikkonen, Jukka Suokko, Kaisa Oinas-Panuma, Jorma Kyllönen, Piia Määttä ja Miia Heikkinen).

Yhtymävaltuusto hyväksyi Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman vuodelle 2022.

Pasi Kilpeläinen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Aaro Tolonen esitti keskustan valtuustoryhmän ponsiesityksen: ”Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkossa sopimusta sisältäen myös kustannusten laskutuskäytännöt Kainuun kuntien välillä.”

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiesityksen. Ponsiesitys on pöytäkirjan liitteenä.

_______

Asian esitteli vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulainen.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.1.2022 § 20
Ponsiesitys: Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuodelle 2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuutettu Aaro Tolonen esitti keskustan valtuustoryhmän ponsiesityksen liittyen Kainuun kuntien yhteiseen kotouttamisohjelmaan yhtymävaltuuston kokouksessa 20.12.2021. Ponsiesitys on pöytäkirjan liitteenä.

Liite:

Esitys asiaan 12

Liite nro: 16

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää lähettää ponsiesityksen virkamiesvalmisteluun hyvinvointipalveluiden vs. tulosaluejohtajalle.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 30.3.2022
Ponsiesitys: Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuodelle 2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuutettu Aaro Tolonen on esittänyt keskustan valtuustoryhmän ponsiesityksen liittyen Kainuun kuntien yhteiseen kotouttamisohjelmaan yhtymävaltuuston kokouksessa 20.12.2021.

Yhtymähallitus päätti 26.1.2022 § 20 lähettää ponsiesityksen virkamiesvalmisteluun hyvinvointipalveluiden vs. tulosaluejohtajalle.

Ponsiesityksessä esitetään, että Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkossa sopimusta sisältäen myös kustannusten laskutuskäytännöt Kainuun kuntien välillä.

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011. Laki velvoittaa kuntia laatimaan kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelman. Kainuussa on laadittu Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuodelle 2022. Vuoden 2022 aikana laaditaan kotouttamisohjelma vuodelle 2023–2024. Kuntien on mahdollista laatia omat kuntakohtaiset kotouttamisohjelmat. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään kotoutumislain mukaan osana kunnallisia peruspalveluja ja työ – ja elinkeinonhallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Kotoutumislaissa säädetään erityisiä kotoutumista edistäviä tehtäviä, kuten alkukartoituksen järjestämisen sekä kotouttamissuunnitelman laatiminen.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä niille siirtyvät vain niille lainsäädännössä säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, jotka jatkossakin edistävät kotoutumista.

Työ-ja elinkeinoministeriö valmistelee kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistusta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 2024. Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä tulisi kunnille.

Voimassa olevan kotoutumislain mukaisesti kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on tehty erityisesti sitä varten, että lakisääteinen ohjelma olisi kaikilla kunnilla käytössä ja että tietyt yhteensovitettavat kohdat olisivat yhtenevät.

(Kiintiö)pakolaisten vastaanotosta syntyy kustannuksia, joita TEM/ELY (KEHA) korvaa niille kunnille, jotka ovat ennakkoon sopineet pakolaisten vastaanotosta. Myös niistä kustannuksista, jotka syntyvät erityiskorvausperiaatteella, voidaan saada korvaus hakemuksen mukaisesti. Kainuussa Kajaani ja Suomussalmi ovat ne kunnat, jotka ovat ennakkoon sopineet pakolaisten vastaanotosta ja saavat siis siihen korvausta sopimuksen mukaisesti.

  • Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta on kunnan ja ELY keskuksen välinen sopimus, jonka perusteella kunta voi saada valtiolta korvausta (Ely-keskus,fi/pakolaisten kustannusten korvaaminen)

Kajaanin kaupungilla (kv-palveluilla) sekä Suomussalmen kunnalla on sopimus Kainuun SOTE-kuntayhtymän kanssa palvelujen järjestämisestä ja kustannusten hoitamisesta.

Kunnilla on mahdollisuus jakaa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä kustannuksia keskenään ja tehdä sopimuksia laskutuskäytännöistä. Asiaa on mahdollista tarkentaa seuraavissa kuntien kotouttamisohjelmissa ja/tai Kainuun kuntien yhteisessä kotouttamisohjelmassa.

Lisätietoja asiasta antavat va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ponsiesitykseen annetun vastauksen. Yhtymähallitus lähettää ponsiesitykseen annetun vastauksen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Asiantuntijana kokouksessa kuullaan Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden johtaja Jukka Piiraista.

Päätös

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijoina kuultiin Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden johtaja Jukka Piiraista ja va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaista, jotka esittelivät asian §:n 78 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi ponsiesitykseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa ponsiesityksen loppuun käsitellyksi.

Asian esitteli va. tulosaluejohtaja Anna-Liisa Kainulainen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.