Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ponsiesitys: Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuki

KAIDno-2021-13

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Kainulainen, va. tulosaluejohtaja, anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi
Tiina Kiiltomäki, vs. vastuualuepäällikkö, tiina.kiiltomaki@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 25.11.2021 § 390
Aloite kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen järjestämisestä

(Valmistelijat: vs. vastuualuepäällikkö Kiiltomäki Tiina ja vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Kainulainen Anna-Liisa)

Omaishoitajaliitto ry,. Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry. ja Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry. ovat yhteisesti 17.9.2021 toimittaneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle aloitteen kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen järjestämisestä.

Toimenpide-ehdotuksessa esitetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitusta kumoamaan kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden 1.1.2021 alkaen voimaan tulleet omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Uudet omaishoidon myöntämisperusteet tulee valmistella yhdessä omaishoidon toimijoiden kanssa mahdollisimman pian. Lisäksi esitetään, että omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä ei vähennetä kolmesta vuorokaudesta kahteen vuorokauteen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on vahvistanut 9.12.2020 § 370 ke­hi­tys­vam­mais­ten, vam­mais­ten ja sai­rai­den omais­hoi­don tuen myön­tä­mis­pe­rus­teet se­kä omais­hoi­don tuen va­paan pal­ve­lu­se­te­lin myön­tä­mis­pe­rus­teet ja ar­vot viranhaltijan esityksestä. Omaishoidon tuen perusteita arvioidaan vastuualueella lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä nousseiden muutostarpeiden perusteella. Myös asiakkailta ja sidosryhmiltä saatu palaute huomioidaan mahdollisuuksien rajoissa.

Yhtymähallituksen 16.12.2019 § 356 vahvistamissa 1.1.2020 voimaan tulleissa kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen perusteissa tehtiin tarkennuksia omaishoidon tuen hoitopalkkion määrään suhteessa muihin omaishoidettavan tukipalveluihin sekä omaishoidon vapaan määrään. Tarkennuksilla pyrittiin yhdenmukaistamaan käytänteitä ja parantamaan asiakkaiden tasa-arvoista kohtelua omaishoidon tukea myönnettäessä. Tämä aiheutti joissakin tilanteissa muutoksia hoitopalkkion ja vapaiden määrissä. Tuoreessa oikeuskäytännössä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelun menettelyn on todettu olleen lain mukainen eikä esimerkiksi luottamuksensuojaa ole katsottu rikotun.

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja arvioi omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksiä laatimalla asiakkaan ja läheisen kanssa palvelutarpeen arvion ja palvelusuunnitelman. Omaishoidon tukea myönnetään pääasiassa laitoshoitoa tai ympärivuorokautista palveluasumista korvaavaan kotona tapahtuvaan hoitoon.

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoidon tuen hoitopalkkiosta ja omaishoitoa tukevista muista palveluista, joiden määrällä on vaikutusta kokonaistilannetta arvioitaessa. Omaishoidon vapaan määrästä säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005). Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoidon tuen kriteereillä turvataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu palvelua myönnettäessä. Omaishoidettavan hoidon vaativuus ja sitovuus on määrittävin kriteeri.  Vammaispalveluissa omaishoidontuen piirissä olevien asiakkaiden tilanteet ovat moninaisia. Tilanteissa, joissa omaishoidettava on ympärivuorokautisesti omaishoitajan vastuulla, omaishoito on sitovampaa kuin tilanteissa, joissa omaishoidettava on esimerkiksi arkipäivisin koulussa tai muussa päivän aikaisessa toiminnassa. Tällöin on oikeudenmukaista myöntää sitovampaa hoitotyötä tekevälle hoitajalle 3 vapaapäivää kuukaudessa ja vähemmän sitovaa hoitotyötä tekevälle 2 vapaapäivää kuukautta kohden. Omaishoidossa olevalle hoidettavalle voidaan järjestää muuta ympärivuorokautista hoitoa siten, että hoitoaika muualla kuin omaishoidossa omaishoidon vapaavuorokaudet mukaan lukien on enintään viisi (5) vuorokautta kalenterikuukautta kohden.

Oikeuskäytännössä on yleisesti todettu, että omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuus ja kuntayhtymä/kunta voi kunnassa omaishoidon tukeen käytettävissä olevien varojen kohdentamiseksi ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi vahvistaa yleisiä kriteerejä omaishoidon tuen myöntämiselle. Omaishoidon tukea koskevien kriteerien tulee noudattaa omaishoidon tuesta annettua lakia ja huomioida vallitseva oikeuskäytäntö. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä käyttää omaishoidon tuen järjestämiseen vuositasolla keskimäärin hieman yli yhden miljoonan euron määrärahan ja omaishoidon vapaiden järjestämiseen keskimäärin 250 000 euron määrärahan.

Kainuun hyvinvointialueen valmistelu on aloitettu. Palvelujen järjestämisen työryhmän tehtävänä on muun muassa palvelukriteerien yhdenmukaistaminen. Omaishoidontuen myöntämisperusteet tullaan yhdenmukaistamaan vuoden 2022 aikana, siten että ne tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen. Valmistelutyössä tullaan ottamaan huomioon kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuus.

Liite:
Aloite kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen järjestämisestä

Liite nro: 23

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.               

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa edellä mainitun selvityksen vastineeksi aloitteen tekijöille.

Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että palvelukriteerit yhdenmukaistetaan hyvinvointialueen valmistelussa.

Yhtymähallitus esittää aloitteeseen annetun vastauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja että yhtymävaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijana kuultiin vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaista, joka esitteli asian §:n 360 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 20.12.2021 § 35
Aloite kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen järjestämisestä

Yhtymävaltuusto:

Yhtymävaltuusto merkitsi aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Jari Lindh esitti vasemmiston valtuustoryhmän ponsiesityksen: ”Yhtymävaltuusto edellyttää, että Kainuun tulevan hyvinvointialueen valmistelussa ja toteutuksessa omaishoitajien asema, omaishoidontuen korottaminen ja omaishoitajien vapaapäivien lisääminen otetaan erityiseksi tavoitteeksi, sillä väestön ikääntyessä hoidon tarve vain kasvaa. Yhtymänvaltuusto myös edellyttää selvittämään, millainen on Kainuun soten 1.1.21 voimaantulleen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden kustannusvaikuttavuus ja miten myöntämisperusteet ovat vaikuttaneet vammaisten ja sairaiden saamiin palveluihin ja omaishoitajien etuuksiin sekä selvittämään, miten olisi mahdollista toteuttaa kattavammin vuoropuhelua omaishoitajatoimijoiden kanssa, jotta jatkossa Kainuun hyvinvointialueella voitaisiin huomioida omaishoidon myöntämisperusteissa omaishoidon tuen ja palveluiden parempi yhteensovittaminen sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien turvaaminen.”

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiesityksen. Ponsiesitys on pöytäkirjan liitteenä.
_______
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.23–14.28 tauon ajaksi.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.1.2022 § 19
Ponsiesitys: Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuki

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuutettu Jari Lindh esitti vasemmiston valtuustoryhmän ponsiesityksen liittyen kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tukeen yhtymävaltuuston kokouksessa 20.12.2021. Ponsiesitys on pöytäkirjan liitteenä.

Liite:
Ponsilausuma asiakohta 11

Liite nro: 15

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää lähettää ponsiesityksen virkamiesvalmisteluun hyvinvointipalveluiden vs. tulosaluejohtajalle.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.4.2022
Ponsiesitys: Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuki

Yhtymähallitus 26.1.2022 lähettänyt virkamiesvalmisteluun vasemmiston valtuustoryhmän ponsiesityksen:  

”Yhtymävaltuusto edellyttää, että Kainuun tulevan hyvinvointialueen valmistelussa ja toteutuksessa omaishoitajien asema, omaishoidontuen korottaminen ja omaishoitajien vapaapäivien lisääminen otetaan erityiseksi tavoitteeksi, sillä väestön ikääntyessä hoidon tarve vain kasvaa. Yhtymävaltuusto myös edellyttää selvittämään, millainen on Kainuun soten 1.1.21 voimaantulleen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden kustannusvaikuttavuus ja miten myöntämisperusteet ovat vaikuttaneet vammaisten ja sairaiden saamiin palveluihin ja omaishoitajien etuuksiin sekä selvittämään, miten olisi mahdollista toteuttaa kattavammin vuoropuhelua omaishoitajatoimijoiden kanssa, jotta jatkossa Kainuun hyvinvointialueella voitaisiin huomioida omaishoidon myöntämisperusteissa omaishoidon tuen ja palveluiden parempi yhteensovittaminen sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien turvaaminen.”

Kainuun soten vammaispalvelut järjestää kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden alle 65-vuotiaiden henkilöiden omaishoidon tuen kokonaisuuden. Vuonna 2021 omaishoidon tuen kokonaisuuden järjestämiseen käytettiin 1 284 000 € määrärahan. Tällä summalla on järjestetty omaishoidon tuen kokonaisuutta (hoitopalkkiot ja vapaiden järjestäminen) yhteensä 172 kehitysvammaiselle, vammaiselle tai sairaalle alle 65-vuotiaalle henkilölle Kainuun soten kunnissa. Vuonna 2021 kaikki kriteerit täyttävät omaishoidon tuen hakemukset ovat saaneet myönteisen päätöksen. Omaishoidon tuen vapaita on myönnetty tapauskohtaisesti  2 - 3 päivää kuukaudessa. Määrään on vaikuttanut  tapauskohtaisesti omaishoidon kuormittavuus ja sitovuus. Omaishoidon tuen vapaita on järjestetty sijaisomaishoidon, palvelusetelin ja tilapäishoidon avulla. Omaishoidon vapaita toteutuu myös Kainuun soten kehitysvammahuollon oman toiminnan asumisyksiköissä. Omaishoitoa koskevan sopimuksen valmistelussa omaishoitajan kanssa sovitaan myös vapaiden järjestämisen tavasta yksilöllisesti. Omaishoidon tuen kokonaisuuteen kuuluu asiakaskohtaisesti myös muita sosiaalihuollon palveluita, joiden tarkoitus on tukea omaishoitajaa tehtävässään. Mikäli asiakaskohtaisen palvelukokonaisuuden arvioidaan keventävän merkittävästi omaishoidon kuormittavuutta tai sitovuutta, arvioinnilla on vaikutusta hoitopalkkion suuruuden arvioinnissa. Omaishoidon tuen ohella myönnettävät palvelut eivät ole toisiaan pois sulkevia. Omaishoidon tuki on omaishoitajalle palkkio ja sen vaikutus omaishoitajan muihin etuuksiin on yksilöllistä.

Vuoden 2021 osalta kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen vapaiden käyttöä on merkittävässä määrin rajoittanut omaishoidon tukea saavien henkilöiden halu suojautua oma-aloitteisesti Covid-19 -tartunnalta. Myönnetyt omaishoidon tuen vapaat eivät ole toteutuneet täysimääräisinä. Covid -19 tartunnat ovat osin myös rajoittaneet omaishoidon tuen vapaiden ajan järjestelyjä tarjoavien palveluntuottajien mahdollisuuksia ottaa omaishoidettavia omaishoitajien vapaiden ajalle hoitoon.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kriteeristöjen yhtenäistämisen alatyöryhmän toimeksiannolla on aloitettu tulevan hyvinvointialueen omaishoidon tuen kokonaisuuden yhtenäistäminen. Valmistelu etenee Kainuun soten vammaispalveluiden ja ikäihmisten palveluiden sekä Puolangan kunnan edustajien kesken työryhmässä vuodelle 2021 vahvistettujen Kainuun soten vammais- ja ikäihmisten palveluiden sekä Puolangan kunnan omaishoidontuen kriteerien, hoitopalkkioiden, vapaiden ja muiden oheispalveluiden tarkastelulla. Asiakkaille, omaisille, kuntalaisille ja järjestöille suunnattu kysely on avoinna verkossa 1. – 30.4.2022. Kyselyn avulla pyritään saamaan palvelun käyttäjien, kuntalaisten ja järjestöjen edustajien näkemyksiä omaishoidon kehittämisen tarpeisiin. Kyselyn tulokset huomioidaan omaishoidon tuen kokonaisuuden valmistelussa tulevalle hyvinvointialueelle. Kyselyn pohjalta työryhmä voi tehdä myös muita esityksiä omaishoidon tuen järjestämisen osalta hyvinvointialueelle sekä aloitteita yhteistyön kehittämiseksi omaishoitajien ja omaishoitojärjestöjen suuntaan. Kyselyyn on 14.4.2022 mennessä jo vastattu aktiivisesti.

Kainuun soten vammaispalveluiden edustajat osallistuvat myös valtakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoimaan Omakari-hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on selvittää edellytyksiä kansallisille omaishoidon tuen kriteereille. Tämän osallisuuden myötä hyvinvointialueen omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistämiseen voidaan tuoda myös näkemystä kansallisesti omaishoidon tuen tilanteesta ja meneillään olevasta kehittämisestä soveltuvin osin.

Lisätietoja asiasta antavat vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäki, puh. 044 750 2160, va. tulosaluejohtaja Anna-Liisa Kainulainen, puh 044 750 2424 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ponsiesitykseen annetun vastauksen.

Yhtymähallitus lähettää ponsiesitykseen annetun vastauksen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijoina kuultiin vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäkeä ja va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaista, jotka esittelivät asian §:n 108 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi ponsiesitykseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa ponsiesityksen loppuun käsitellyksi.

Asian esitteli va. tulosaluejohtaja Anna-Liisa Kainulainen ja vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäki.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.