Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ehdotus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 109 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua ja kaksi valtuutettua varalle tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

Päätös

Taisto Keränen esitti pöytäkirjan varsinaiseksi tarkastajaksi Minna Leinosen. Polvinen Osmo esitti varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Veijo Holapan ja varapöytäkirjantarkastajiksi Paavo Enrothin ja Leena Törrön.  

Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

Yhtymävaltuusto hyväksyi esitykset. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.