Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite: Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan

KAIDno-2021-10

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi
Pia Kovalainen, palvelussuhdepäällikkö, pia.kovalainen@kainuu.fi
Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 20.12.2021 § 37
Valtuustoaloite: Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan

Yhtymävaltuusto merkitsi 20.12.2021 pöytäkirjaan yhtymävaltuuston jäsen Antti Kelan esittämän aloitteen: Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.

Yhtymävaltuusto:

Hallintosäännön 120 §:n mukaisesti yhtymävaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen yhtymähallituksen valmisteltavaksi.
_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.1.2022 § 12
Valtuustoaloite: Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuutettu Antti Kela esitti aloitteen ”Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan” yhtymävaltuuston kokouksessa 20.12.2021. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.

Liite:
sotealoite 20.12.21

Liite nro: 11

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen virkamiesvalmisteluun henkilöstöjohtajalle ja talousjohtajalle.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 11.5.2022
Valtuustoaloite: Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan

(valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, va. henkilöstöjohtaja Pia Kovalainen ja talousjohtaja Eija Immonen)

Työvoiman saatavuuden turvaaminen

Työvoiman saatavuutta turvataan monenlaisin keinoin. Kainuun soten henkilöstöresurssien turvaajana on jatkuva rekrytointi ja tiivis yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa. Tätä kautta organisaatioon hakeudutaan harjoitteluun ja saadaan ensikosketus alaan ja paikallisten oppilaitosten kautta saadaan työntekijöitä. Rekrytointi vaatii tänä päivänä myös näkyvyyttä yhä enemmän erilaisten rekrytointikanavien kautta, joiden hyödyntämistä osana rekrytointeja on kehitetty yhä enemmän (some ja muut rekrytointialustat).

Henkilöstöresurssien turvaamiseksi rekrytoinneissa on tulevaisuudessa suunnattava myös kansainvälisiin rekrytointeihin. Erilaisia rekrytointimalleja ulkomailta on olemassa ja myös TE-palveluiden tukea on mahdollista hyödyntää ulkomaisessa rekrytoinnissa. Asian selvittely on kesken johtuen pääosin koronapandemian aiheuttamista henkilöstöjärjestelyistä, jotka ovat vaatineet jatkuvaa ja pitkäaikaista valmiuden ylläpitoa.

Osaavan henkilöstön saatavuus on kuitenkin yksi keskeisimpiä haasteita myös tulevan hyvinvointialueen toiminnan onnistumisen kannalta. Henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi on keskeistä, että osaavan henkilöstön voimavarat kohdennetaan organisaatiossa mahdollisimman oikein (oikea määrä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa). Kainuun sotella toteutetaan henkilöstömitoituslaskentaa, jolla pyritään kohdentamaan osaava henkilöstö asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laskentamalli on käytössä laajasti kansallisella tasolla ja sen tavoitteena on potilas-/asiakaslähtöinen, optimaalinen ja potilasturvallinen hoitajamiehitys sekä hoitotyön tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen.

Kainuun väestöennusteen mukaan kuluvan vuosikymmenen aikana (vuoteen 2030 mennessä) työikäinen väestö (19–64 v.) vähenee noin 5000 henkilöllä. Samaan aikaan eläke-ikäinen väestö (65 v. ->) lisääntyy noin 1700 henkilöllä. Tämä aiheuttaa merkittävän tarpeen niin palvelutuotannon uudistamiselle kuin rekrytoinneille, jotta työssä olevaa henkilöstöä saadaan pidettyä palvelutuotannon edellyttämissä tehtävissä. Tämän vuoksi johtamiseen, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen on Kainuun sotella ryhdytty panostamaan entistä enemmän. Samalla myös palkkauksen on pysyttävä riittävän kilpailukykyisenä alan houkuttelevuuden näkökulmasta.

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen osalta ovat käynnissä seuraavat kehittämistoimenpiteet:

1. Työkyvyn toimintamalleja uudistetaan ja työkykyjohtamisen osaamista vahvistetaan: Varhaiseen välittämiseen liittyviä toimintamalleja uudistetaan (työhyvinvoinnin varhainen tuki, työhyvinvoinnin tehostettu tuki ja työhön paluun tuki sekä korvaava työ). Näissä tavoitteena on yksilöllisen työkyvyn varhainen tukeminen, osatyökykyisyyden tukeminen, ammatillisen kuntoutuksen ratkaisujen oikea-aikainen käyttö ja sujuvan korvaavan työn toimintamallin kehittäminen. Esihenkilöille järjestetään työkykyjohtamisen osaamisen vahvistamista yhteistyössä Kevan ja Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta hankkeen kautta. 

2.  Työhyvinvoinnin palvelukokonaisuutta kehitetään: Työhyvinvoinnin palvelutarjottimen rakentaminen, niin että se kattaa työsuojelun, työterveyshuollon ja muiden työhyvinvointipalveluiden kokonaisuuden. Tässä tavoitteena on rakentaa selkeä palvelukuvaus, millaisia työhyvinvoinnin tukipalveluita on käytettävissä eri tilanteisiin työyhteisöille, esihenkilöille ja työntekijöille henkilöstöhallinnon toimesta.

3. Henkilöstön ja esihenkilöiden työssä jaksamisen tukemista kehitetään niin, että se kattaa mm. työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien tekemisen koko organisaatiossa, työhyvinvointikyselyn pohjalta työhyvinvointia tukevien palveluiden suunnittelun yhteistyössä työsuojelun, HR:n ja työterveyshuollon kanssa sekä työterveyshuollon ja työnohjauspalveluiden kohdentaminen henkilöstön ja esihenkilöiden työssä jaksamisen tueksi.

Talous hallintaan

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30. Talousarvio on 8,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion alijäämä pyritään kompensoimaan vuoden 2022 aikana toteutettavilla talouden tasapainottamistoimenpiteillä, joita tulosalueet esittävät yhtymähallituksen hyväksyttäviksi. Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti kuntien maksuosuudet tasataan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi.

Strategisina linjauksina on johtamisjärjestelmän uudistaminen ja Kainuun palvelurakenteen uudistaminen asiakastarpeen mukaisesti, huomioiden saatavuus ja saavutettavuus. Koko kuntayhtymää koskevia toimenpiteitä ovat olleet mm. seuraavat: digitalisaation hyödyntäminen, kuntien ennalta ehkäisevät toimet, ostopalvelujen tarkastelu, tilojen käytön tehostaminen, sulkujen jatkaminen, asumispalvelun tarve suhteessa normaaliasumiseen, erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen tarkastelu, kotisairaalatoiminnan optimointi, henkilöstömitoitus kaikkiin yksiköihin, henkilöstötarve suhteessa asukasmäärään, palvelumuodon muutos, etä- ja digipalvelu (takaisinsoittojärjestelmä, skype, chat, omasoten laajentaminen), sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, kuntakohtaiset kustannukset/yksikkö selvitetty, terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys tehty, palvelustrategia, hankkeiden karsinta, tulosalueet ylittävien hoitoketjujen Lean -prosessit, henkilöstösuunnitelma ja -ohjelma valmistelussa, työhyvinvoinnin edistäminen, esimiestyön kehittäminen, työolojen parantaminen, rekrytoinnin uudistaminen, henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kehittämistoimenpiteet, henkilöstön sairastavuuden vähentäminen, eläköityvien tehtäviä pääsääntöisesti ei täytetä, määräaikaisten vähennys, henkilöstön liikkuvuus, työkierto ja keskitetty työvuorosuunnittelu käyttöön.

Kainuun soten talouden tasapainottamisohjelmassa ja soten kehittämisohjelman valmistelussa vuodelle 2022 on huomioitu Uusi sairaala konseptin päivitys (versio 2.0), joka on valmistunut 4/2019. Toimenpideohjelman keskeisiä asioita ovat Uuden sairaalan 2. vaiheen käyttöönotto 2021 ja sairaalan lopullinen käyttöönotto vuoden 2021 loppuun mennessä. Aikaisempien vuosien 2016–2022 toimenpideohjelmat jatkuvat osittain edelleen useille vuosille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Uusi sairaala konseptin päivityksen yhteydessä on tunnistettu toiminnallisia säästökohteita, joista osa on jo toteutusvaiheessa ja osa on aloitettavissa vasta rakennuksen käyttöönottovaiheen jälkeen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää kuntien kanssa tehtävää laajaa yhteistyötä sekä sote-palvelujen toimintojen ja talouden sopeuttamista. Tulosalueiden säästötavoitteet on arvioitu syksyllä 2021 ja osa toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Henkilöstömitoituslaskenta on hyväksytty ympärivuorokautisiin yksiköihin perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Lisäksi on valmisteltu aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon asumisyksiköiden, lastensuojelun sekä vammaispalvelujen asumisyksiköiden henkilöstömitoitus. Perusterveydenhuollon vastaanottojen ja erikoissairaanhoidon poliklinikoiden henkilöstömitoituslaskelmat ovat valmistuneet helmikuun 2022 aikana. Tavoitteena on yhdenmukaistaa samanlaisten yksiköiden henkilöstövoimavarojen kohdentamista saatujen tulosten pohjalta.

Kunnat ja kuntayhtymä arvioivat yhdessä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteutumista vuosittain sekä tekevät siihen tarvittavat muutokset. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on päivitetty lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi muutoksia on mietittävä myös palveluverkon osalta ja palveluverkon tulisi perustua kuntarajojen sijaan asukkaiden palvelutarpeen tarkasteluun.

Lisätietoja asiasta antavat va. henkilöstöjohtaja Pia Kovalainen, puh. 044 797 0015 ja talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus päättää antaa edellä mainitun selvityksen vastineeksi aloitteen tekijälle.

Yhtymähallitus esittää aloitteeseen annetun vastauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja että yhtymävaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijoina kuultiin va. henkilöstöjohtaja Pia Kovalaista ja talousjohtaja Eija Immosta, jotka esittelivät asian §:n 123 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian esitteli va. henkilöstöjohtaja Pia Kovalainen ja talousjohtaja Eija Immonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.