Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite varhaisella iällä muistisairauteen sairastuneiden hoito

KAIDno-2022-2645

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 26.1.2022 § 8
Valtuustoaloite varhaisella iällä muistisairauteen sairastuneiden hoito

(Valmistelijat: johtajaylilääkäri Kanervo Ritva ja terveysjohtaja Halonen Susanna)

Työikäisten muistisairaiden palveluprosessista on tehty työryhmäesitys (ns. rajapintatyöryhmä) 29.12.2016. Työryhmässä olivat edustettuna neurologian poliklinikka, työterveyshuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalveluiden sosiaalityö, muistipoliklinikka, kotona asumista tukevat palvelut, vanhuspalvelut (ostopalvelut ja palveluohjaus). Lisäksi on tehty hoitoketjun sisäinen arviointi v. 2019.

Muistisairauksien Käypähoito–suosituksen mukaan työikäisten muistisairaiden hoitoprosessin tulee kuulua erikoissairaanhoidossa neurologian yksikköön. Alkututkimukset tehdään työterveyshuollossa tai sen puuttuessa perusterveydenhuollossa. Neurologian pkl:lla tehdään diagnostiset tutkimukset, asetetaan diagnoosi, etsitään tarkoituksenmukainen lääkitys, huolehditaan ajoterveys-, työkyky-/eläkearviot (mahdollisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa), tehdään kuntoutussuunnitelma ja sopeutumisvalmennushakemukset ym. Kun potilaan tilanne on stabiili, voidaan lääkäriseuranta siirtää neurologian poliklinikalta terveyskeskuslääkärille, kuten muissakin neurologisissa sairauksissa.

2016 tehdyn työryhmän esityksen mukaan neurologian pkl:n alaisuudessa tulisi olla muistikoordinaattori (2kpl), joka ottaa hoitaakseen asiakkaan ja ottaa huomioon kokonaistilanteen jo diagnoosintekovaiheessa. Muistikoordinaattori on terveydenhuolloin ammattihenkilö, jolla on vastuu muistisairaan asiakkaan kokonaisvaltaisesta palvelusuunnitelman laadinnasta, hoidon seurannasta ja arvioinnista. Työikäiset etenevää muistisairautta sairastavat asiakkaat ja perheet tarvitsevat moniammatillisen työryhmän tuen. Muistikoordinaattori seuraa asiakkaan ja perheen jaksamista, ja on taho, johon muistisairas/hänen läheisensä ottavat ensisijaisesti yhteyttä. Hän tietää ja tarvittaessa kokoaa yhteen tahot, josta apua voidaan kulloisenkin tarpeen mukaan saada niin asiakkaalle kuin puolisolle/lapsille/läheisille (esim. aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lapsiperheiden palvelut, kotona asumista tukevat palvelut, vammaispalvelut, asumispalvelut).

Geriatrian osaamiskeskuksessa (pkl ja muistineuvolat) ei ole resursseja työikäisten muistisairaiden hoidon organisoimiseen eikä seurantaan. Geriatrian osaamiskeskuksen alaisuudessa toimivat muistineuvolat ja geriatrian poliklinikat hoitavat kainuulaisia yli 65-vuotiaita muistisairaita. Geriatrian osaamiskeskuksessa toimii vain yksi muistikoordinaattori, joka palvelee Kajaanin alueen iäkkäitä muistisairaita. Muistisairauksien Käypähoito-suosituksen mukaan muistikoordinaattoreita tulisi olla 1/10 000 asukasta, eli Kainuussa on pelkästään geriatrian puolella noin 6 muistikoordinaattorin tarve. Sote-hallitus on tehnyt päätöksen (8.5.2019, §138) Geriatrian osaamiskeskuksen perustamisesta, tuolloin esitettiin geriatrian osaamiskeskuksen muistikoordinaattoreiden lisäämistä vuosittain (v.2020 toinen, v. 2021 kolmas). Muistikoordinaattoreita ei ole kuitenkaan saatu esityksen mukaisesti.

Neurologian poliklinikalla on myös jo vuosien ajan tunnistettu se ongelma, että työikäisten muistisairaiden asianmukainen hoitopolku päättyy siihen, kun diagnostiset selvittelyt on saatu päätökseen. Neurologian klinikassa ei tällä hetkellä ole kuitenkaan valmiutta muistikoordinaattorien puuttuessa ottaa kokonaisvaltaista vastuuta työikäisen muistisairaan ja tämän perheen tilanteesta ja jatkohoidosta. Koska yhteistyötaho puuttuu, on jouduttu tietyissä tapauksissa jatkamaan vastaanottoseurantaa neurologian poliklinikalla, jotta jonkinasteinen tuki potilaalle ja perheelle jatkuu.

Työikäisen muistisairaan tunnistaminen ja lähetteen teko siis onnistuu työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa. Diagnostisten tutkimusten saatavuus neurologian poliklinikalla on hyvä eikä kohtuuttomia viiveitä synny. Lääkehoidon aloitukset, kannanotot työkykyyn, ajoterveyteen ja aseenkantolupa-asioihin sekä kuntoutusasioihin onnistuvat joustavasti.

Vuonna 2016 on siis pohdittu moniammatillisesti työikäisen muistisairaan palveluprosessia ja hoitoketjun toimintaa on sisäisesti arvioitu v. 2019. Tuolloin on selkeästi linjattu, että neurologian poliklinikalle tarvitaan kaksi muistikoordinaattoria, jotka ottaisivat kokonaisvaltaisen vastuun hoidon suunnittelusta ja sen toteutumisen seurannasta sekä tuntevat tarvittavat yhteistyötahot, kuten vammais- ja asumispalvelut, mielenterveys- ja päihdepuolen yhteistyötahot ja keneen potilaiden ja omaisten on helppo ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Muistikoordinaattoreita ei ole kuitenkaan neurologian poliklinikan alaisuuteen saatu.

Vedoten jo v. 2016 ja v.2019 arviointeihin tulee harkittavaksi, että neurologian poliklinikalle saataisiin kaksi muistikoordinaattoria, jotta työikäisen muistisairaan olisi sillä tasolla kuin sen kuuluisi ollakin.

Liite nro: 4

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Susanna Halonen puh. 044 797 0011 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa edellä mainitun selvityksen vastineeksi aloitteen tekijöille.

Yhtymähallitus esittää aloitteeseen annetun vastauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja että yhtymävaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian esitteli terveysjohtaja Susanna Halonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.